Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Štefan Ivan Obsluha interaktívnej tabule 12 51
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích pogramov pre učiteľov stredných odborných škôl - odborná zložka frekventanti 14
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Ing. Stanislav Baumgartner Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 112
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných odborných školách 15
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích pogramov pre učiteľov stredných odborných škôl - odborná zložka frekventanti 14
Príprava pre získanie certifikátu ECDL 15
Obsluha interaktívnej tabule 12
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Ing. Iveta Gičová Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7 120
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích pogramov pre učiteľov stredných odborných škôl - odborná zložka frekventanti 14
Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných odborných školách 15
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Obsluha interaktívnej tabule 12
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Príprava pre získanie certifikátu ECDL 15
Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15
Mgr. Ľudmila Janáková Príprava pre získanie certifikátu ECDL 15 108
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích pogramov pre učiteľov stredných odborných škôl - odborná zložka frekventanti 14
Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15
Ing. Jaroslav Andrejčík Príprava pre získanie certifikátu ECDL 15 36
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6
Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15
Ing. Milada Ferková Ovládanie programov ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a OLYMP - mzdy a personalistika 20 71
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6
E-learning vo výchovnovzdelávacom procese v základných a stredných školách 14
Marketing ako súčasť vyučovania ekonomických predmetov 10
Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese ZŠ a SŠ 7
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 0
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - odborná zložka frekventanti 14
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 0
Obsluha interaktívnej tabule 0
Ing. Miroslav Haburaj Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích pogramov pre učiteľov stredných odborných škôl - odborná zložka frekventanti 14 65
Príprava pre získanie certifikátu ECDL 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11
Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15
Ing. Miroslava Chalachanová Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6 91
Priznanie kreditov za rozširujúce štúdium - matematika 60
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Ing. Anna Chomaničová, CSc. Príprava pre získanie certifikátu ECDL 15 125
Priznanie kreditov za rozširujúce štúdium - anglický jazyk a literatúra 60
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Systém uznávania výsledkov vo vzdelávaní vo vzťahu k tvorbe školského vzdelávacieho programu (Uznávanie výsledkov vzdelávania v SR) 8
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Obsluha interaktívnej tabule 12
Mgr. Eduard Chrin Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10 30
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
PaedDr. Štefan Isajský Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15 125
Rigorózna skúška v študijnom programe učiteľstvo technickej výchovy v št. programe 1.1.2. učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy 60
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Príprava pre získanie certifikátu ECDL 15
Mgr. Mária Kepičová Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11 69
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia 0
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných škôl - odborná zložka frekventanti 14
Vybrané nástroje marketingovej komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 0
Obsluha interaktívnej tabule 12
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - anglický jazyk 1
Práca majstra odbornej výchovy so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 15
PhDr. Mária Kirňáková Obsluha interaktívnej tabule 12 97
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15
Príprava pre získanie certifikátu ECDL 15
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Priznanie kreditov za rozširujúce štúdium - nemecký jazky 18
Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11
Ing. Michal Koban Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10 59
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - anglický jazyk 1
Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia 0
Obsluha interaktívnej tabule 12
Vybrané nástroje marketingovej komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 0
Príprava pre získanie certifikátu ECDL 15
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Mgr. Anna Kosťunová Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11 58
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia 9
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Obsluha interaktívnej tabule 12
Mgr. Jarmila Lukáčová Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 99
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Príprava pre získanie certifikátu ECDL 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích pogramov pre učiteľov stredných odborných škôl - odborná zložka frekventanti 14
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6
Adriána Maliňáková Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 25
Ing. Ľuboslav Pčola Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7 76
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Obsluha interaktívnej tabule 12
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných škôl - odborná zložka frekventanti 14
Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných odborných školách 15
Bc.Anna Petríková Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10 59
Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - anglický jazyk 13
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia 9
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
MVDr.Alžbeta Pľutová Príprava pre získanie certifikátu ECDL 15 98
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6
Obsluha interaktívnej tabule 12
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných odborných školách 15
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Erika Rosičová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných škôl - odborná zložka frekventanti 14 72
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia 9
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6
Obsluha interaktívnej tabule 12
Ing. Anna Salajová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích pogramov pre učiteľov stredných odborných škôl - odborná zložka frekventanti 0 132
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 0
Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných odborných školách 15
Rozširujúce pedagogické štúdium administratívy a korešpondencie 60
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 2
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Príprava pre získanie certifikátu ECDL 15
Obsluha interaktívnej tabule 12
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6
Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15
Ing. Jana Sentivanová Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 0 102
Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích pogramov pre učiteľov stredných odborných škôl - odborná zložka frekventanti 0
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných odborných školách 7
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6
Ovládanie programu OMEGA - podvojné účtovníctvo 20
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Ing. Mária Sičáková Príprava pre získanie certifikátu ECDL 15 96
Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15
Marketing ako súčasť vyučovania ekonomických predmetov 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích pogramov pre učiteľov stredných odborných škôl - odborná zložka frekventanti 0
Obsluha interaktívnej tabule 12
Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných odborných školách 7
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Ovládanie programu OMEGA - podvojné účtovníctvo 20
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 0
Mgr. Silvia Sivčová Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10 42
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných škôl - odborná zložka frekventanti 14
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6
Obsluha interaktívnej tabule 12
Ing. Edita Skripová Príprava pre získanie certifikátu ECDL 15 92
Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 0
Podnikanie v cestovnom ruchu 17
Ovládanie programu OMEGA - podvojné účtovníctvo 20
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích pogramov pre učiteľov stredných odborných škôl - odborná zložka frekventanti 0
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných odborných školách 15
Mgr. Mária Stašková Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných odborných školách 15 199
Obsluha interaktívnej tabule 12
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích pogramov pre učiteľov stredných odborných škôl - odborná zložka frekventanti 14
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Program kontinuálneho vzdelávania pre výchovných poradcov na stredných odborných školách 35
Priznanie kreditov za rozširujúce štúdium - psychológia 60
Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15
Príprava pre získanie certifikátu ECDL 15
PaedDr. Evald Štofik Obsluha interaktívnej tabule 12 85
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Prevencia stresu a syndrómu vyhorenia v školstve 12
Moderné trendy vo vzdelávaní anglického jazyka 15
Komunikácia a riešenie konfliktov 12
Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15


© aScAgenda 2018.0.1076 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.11.2017

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola Snina
    Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
  • +421 577623309, 7622493
    Fax: +421 577580391

Fotogaléria