Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Štefan Ivan Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 51
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích pogramov pre učiteľov stredných odborných škôl - odborná zložka frekventanti 14
Ing. Stanislav Baumgartner Príprava pre získanie certifikátu ECDL 15 112
Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných odborných školách 15
Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích pogramov pre učiteľov stredných odborných škôl - odborná zložka frekventanti 14
Obsluha interaktívnej tabule 12
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Ing. Iveta Gičová Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných odborných školách 15 120
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Obsluha interaktívnej tabule 12
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích pogramov pre učiteľov stredných odborných škôl - odborná zložka frekventanti 14
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6
Príprava pre získanie certifikátu ECDL 15
Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Mgr. Ľudmila Janáková Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15 108
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Príprava pre získanie certifikátu ECDL 15
Obsluha interaktívnej tabule 12
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích pogramov pre učiteľov stredných odborných škôl - odborná zložka frekventanti 14
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Ing. Jaroslav Andrejčík Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6 36
Príprava pre získanie certifikátu ECDL 15
Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15
Ing. Milada Ferková Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 0 71
Obsluha interaktívnej tabule 0
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 0
Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese ZŠ a SŠ 7
Marketing ako súčasť vyučovania ekonomických predmetov 10
Ovládanie programov ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a OLYMP - mzdy a personalistika 20
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6
E-learning vo výchovnovzdelávacom procese v základných a stredných školách 14
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - odborná zložka frekventanti 14
Ing. Miroslav Haburaj Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15 65
Príprava pre získanie certifikátu ECDL 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích pogramov pre učiteľov stredných odborných škôl - odborná zložka frekventanti 14
Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11
Ing. Miroslava Chalachanová Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 106
Priznanie kreditov za rozširujúce štúdium - matematika 60
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6
Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15
Ing. Anna Chomaničová, CSc. Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10 140
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10
Obsluha interaktívnej tabule 12
Príprava pre získanie certifikátu ECDL 15
Systém uznávania výsledkov vo vzdelávaní vo vzťahu k tvorbe školského vzdelávacieho programu (Uznávanie výsledkov vzdelávania v SR) 8
Priznanie kreditov za rozširujúce štúdium - anglický jazyk a literatúra 60
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - odborná zložka - multiplikátori 15
Mgr. Eduard Chrin Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10 30
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
PaedDr. Štefan Isajský Príprava vedúcich predmetových komisií 35 125
Príprava pre získanie certifikátu ECDL 15
Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15
Rigorózna skúška v študijnom programe učiteľstvo technickej výchovy v št. programe 1.1.2. učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy 60
Mgr. Mária Kepičová Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11 54
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - anglický jazyk 1
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných škôl - odborná zložka frekventanti 14
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia 0
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6
Obsluha interaktívnej tabule 12
Vybrané nástroje marketingovej komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 0
PhDr. Mária Kirňáková Príprava pre získanie certifikátu ECDL 15 97
Obsluha interaktívnej tabule 12
Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Priznanie kreditov za rozširujúce štúdium - nemecký jazky 18
Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Ing. Michal Koban Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - anglický jazyk 1 59
Vybrané nástroje marketingovej komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 0
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Príprava pre získanie certifikátu ECDL 15
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia 0
Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11
Obsluha interaktívnej tabule 12
Mgr. Anna Kosťunová Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia 9 58
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6
Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11
Obsluha interaktívnej tabule 12
Mgr. Jarmila Lukáčová Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10 99
Príprava pre získanie certifikátu ECDL 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10
Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15
Obsluha interaktívnej tabule 12
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích pogramov pre učiteľov stredných odborných škôl - odborná zložka frekventanti 14
Adriána Maliňáková Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 25
Ing. Ľuboslav Pčola Obsluha interaktívnej tabule 12 76
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných odborných školách 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných škôl - odborná zložka frekventanti 14
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Bc.Anna Petríková Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - anglický jazyk 13 59
Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia 9
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
MVDr.Alžbeta Pľutová Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6 98
Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných odborných školách 15
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15
Príprava pre získanie certifikátu ECDL 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Mgr. Erika Rosičová Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6 72
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia 9
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných škôl - odborná zložka frekventanti 14
Obsluha interaktívnej tabule 12
Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11
Ing. Anna Salajová Príprava pre získanie certifikátu ECDL 15 132
Rozširujúce pedagogické štúdium administratívy a korešpondencie 60
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích pogramov pre učiteľov stredných odborných škôl - odborná zložka frekventanti 0
Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných odborných školách 15
Obsluha interaktívnej tabule 12
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 0
Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 2
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Ing. Jana Sentivanová Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných odborných školách 7 102
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích pogramov pre učiteľov stredných odborných škôl - odborná zložka frekventanti 0
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6
Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15
Ovládanie programu OMEGA - podvojné účtovníctvo 20
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 0
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Obsluha interaktívnej tabule 12
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Ing. Mária Sičáková Príprava pre získanie certifikátu ECDL 15 96
Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15
Ovládanie programu OMEGA - podvojné účtovníctvo 20
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích pogramov pre učiteľov stredných odborných škôl - odborná zložka frekventanti 0
Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných odborných školách 7
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 0
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Marketing ako súčasť vyučovania ekonomických predmetov 10
Mgr. Silvia Sivčová Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6 42
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných škôl - odborná zložka frekventanti 14
Obsluha interaktívnej tabule 12
Ing. Edita Skripová Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 0 92
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích pogramov pre učiteľov stredných odborných škôl - odborná zložka frekventanti 0
Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15
Podnikanie v cestovnom ruchu 17
Príprava pre získanie certifikátu ECDL 15
Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných odborných školách 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Ovládanie programu OMEGA - podvojné účtovníctvo 20
Mgr. Mária Stašková Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích pogramov pre učiteľov stredných odborných škôl - odborná zložka frekventanti 14 199
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Priznanie kreditov za rozširujúce štúdium - psychológia 60
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných odborných školách 15
Obsluha interaktívnej tabule 12
Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Program kontinuálneho vzdelávania pre výchovných poradcov na stredných odborných školách 35
Príprava pre získanie certifikátu ECDL 15
PaedDr. Evald Štofik Prevencia stresu a syndrómu vyhorenia v školstve 12 85
Komunikácia a riešenie konfliktov 12
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Obsluha interaktívnej tabule 12
Moderné trendy vo vzdelávaní anglického jazyka 15
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15


© aScAgenda 2018.0.1065 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.09.2017

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola Snina
    Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
  • +421 577623309, 7622493
    Fax: +421 577580391

Fotogaléria