Navigácia

 • Posedenie PG a NPG na konci šk. roka 2017/2018

  Do galérie Posedenie PG a NPG na konci šk. roka 2017/2018 boli pridané fotografie.

 • Oceňovanie žiakov na konci šk. roka 2017/2018

  Do galérie Oceňovanie žiakov na konci šk. roka 2017/2018 boli pridané fotografie.

 • Školský výlet triedy I.OM

  Do galérie Školský výlet triedy I.OM boli pridané fotografie.

 • Záverečné skúšky a recepcia s rodičmi učebného odboru kuchár. Rozlúčka žiakov učebných odborov autoopravár mechanik a kuchár.

 • Pedagóg a žiak PSK - Daniel Britan – držiteľ plakety Lux mentium

  Do galérie Pedagóg a žiak PSK boli pridané fotografie.

 • Žiaci SOŠ Snina na Schengenskej hranici

   

  Dňa 25.6.2018 žiaci prvého ročníka študijného  odboru  ochrana osôb a majetku sa zúčastnili odbornej exkurzie na Oddelení hraničnej polície v Ubli. V sprievode pána pplk. Potockého a mjr. Barteka sa  oboznámili s poslaním, vybavením  a praktickou činnosťou jednotlivých zložiek oddelenia.

  Po ukážkach praktického výcviku psov si  žiaci  vyskúšali metódy vyhľadávania osôb v teréne. Vykonaná exkurzia umožnila žiakom rozšíriť si odborné vedomosti o ochrane vonkajšej hranice Schengenského priestoru.  Získané  poznatky využijú v ďalšom štúdiu odborných predmetov vo vyšších ročníkov súvisiacich s ich odborom štúdia.   (ACh)

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Airsoft  žiakov SOŠ Snina

  Dňa 22. júna 2018 žiaci študijného odboru ochrana osôb a majetku v areáli bývalého podniku Tvarona Ulič mali možnosť   na vlastnej koži vyskúšať streľbu zo zbraní, ktoré vyzerajú ako skutočné a zažiť situáciu chemického poplachu. Cvičenie bolo zamerané na použitie airsoftových zbraní a dodržanie bezpečných postupov pri protichemickom ohrození. Žiaci v prvej časti si vyskúšali použitie plynových masiek a prešli celou protichemickou prípravou.

  Ďalej cvičenie pokračovalo rozdelením žiakov do dvoch skupín. V úvode cvičenia boli žiaci poučení o konštrukcii a používaní zbraní. Učili sa byť ticho, pohybovať sa, mieriť a zasahovať prvou ranou. K tomu je potrebná hlavne fyzická vytrvalosť, ktorú žiaci získali v škole na hodinách špeciálnej telesnej výchovy. Prvá skupina bola útočná a druhá bola obranná.  Žiaci plnili jednotlivé taktické úlohy a presvedčili sa, že v bojových situáciách je potrebné reagovať rýchlo na vzniknutú situáciu. Každý dobrý nápad je k nezaplateniu.

  Na záver cvičenia žiakom chutil guľáš, ktorý pripravili žiaci odboru kuchár. Ďakujeme organizátorovi Ing. Jurajovi Kerlikovi za pomoc pri realizácii streleckého cvičenia a chemickej prípravy.

  Ďalšie fotografie sa nachádzajú v galérii.

 • Žiačky SOŠ Snina na exkurzii na oddelení laboratórnej medicíny v Nemocnici, s.r.o. Snina

  Dňa 15.6.2018 žiačky prvého ročníka nadstavbového štúdia spoločné stravovanie a vlasová kozmetika v rámci predmetu chémia nahliadli  pre nás, nepovolaných, do trinástej komnaty  oddelenia laboratórnej medicíny v Nemocnici, s.r.o. Snina.                                           

  Počas exkurzie ich sprevádzal vedúci laborant Mgr. Matúš Rosoľanka.  Dozvedeli sa, že oddelenie laboratórnej medicíny – úsek klinickej biochémie poskytuje komplexnú laboratórnu diagnostiku pre samoplatcov,  nemocničnú a ambulantnú sféru zdravotnej starostlivosti. Zamestnanci laboratória vyšetrujú rôzny biologický materiál – krv, moč, stolica, pot a  atď. Vykonávajú biochemické, imunologické a sérologické  analýzy, ktoré sú potrebné pre určenie diagnózy,  monitorovanie stavu a liečby pacienta. Laboratórna časť úseku klinickej hematológie zabezpečuje základné hematologické vyšetrenia – krvný obraz, hemokolagulačné,  imunohematologické vyšetrenia a vyšetrenia bunkovej imunity. Krvná banka zabezpečuje transfúzne prípravky pre potreby pacientov nemocnice – ich skladovanie, potrebné predtransfúzne vyšetrenia a prípravu pred podaním.

  Žiačky mali videli vybavenie laboratória modernou technikou, ktorú priebežne dopĺňajú  a obnovujú tak, aby mohli poskytovať kvalitnú biochemickú laboratórnu diagnostiku.

  Za veľmi zaujímavých šesťdesiat minút ďakujeme námestníčke OS, PhDr. Jane Kapákovej, za jej ochotu a ústretovosť,  vedúcemu laborantovi Mgr. Matúšovi Rosoľankovi a všetkým jeho kolegyniam, ktoré ochotne odpovedali na mnohé otázky našich žiačok.  (IG)

 • Záverečné skúšky v SOŠ Snina

  V dňoch 18. - 21. júna 2018 sa uskutočnili v Strednej odbornej škole Snina záverečné skúšky trojročných učebných odborov autoopravár – mechanik a kuchár. V uvedených odboroch absolvovalo 19 žiakov denného  štúdia písomnú, praktickú a ústnu časť záverečnej skúšky.  

  Žiaci odboru autoopravár – mechanik na praktickej časti záverečnej skúšky  museli zvládnuť v stanovenom limite  diagnostiku motorového vozidla, výmenu a vyváženie pneumatiky, opravu bŕzd, kontrolu geometrie kolies, nastavenie vôle ventilov a výmenu rozvodového remeňa.

  Žiaci odboru kuchár v praktickej časti záverečnej skúšky pripravili  recepciu určenú pre rodinných príslušníkov. Slávnostne prestretý stôl zdobili krásne upravené misy. Prítomní ochutnali kuraciu roládu s ovocím, krabí šalát v lístkovom košíčku, špenátové rezy, mrkvové mafiny, mini dezerty  a mnohé ďalšie jedlá.

  Absolventi nadobudnuté vedomosti a zručnosti  využijú v  nadväzujúcom dvojročnom  nadstavbovom štúdiu, ktoré ukončia maturitnou skúškou.  

 • AIRSOFT v I.OM a KOŽaZ

  Do galérie AIRSOFT v I.OM a KOŽaZ boli pridané fotografie.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • PODMIENKY PRIJATIA UCHÁDZAČOV do 1. ročníka denného NADSTAVBOVÉHO ŠTÚDIA SOŠ pre šk. rok 2018/2019

  PODMIENKY PRIJATIA UCHÁDZAČOV do 1. ročníka denného NADSTAVBOVÉHO ŠTÚDIA SOŠ pre šk. rok 2018/2019

   Prijímacie konanie do prvého ročníka denného nadstavbového štúdia pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční v zmysle zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) č. 245/2008 Z. z., § 69.  

   V školskom roku 2018/2019 prijme riaditeľ školy uchádzačov na denné nadstavbové štúdium (dĺžka štúdia 2 roky) do týchto odborov:

     - študijný odbor 6421 L spoločné stravovanie   10 žiakov,

     - študijný odbor 3757 L dopravná prevádzka     14 žiakov.

  Prihlášky na štúdium podávajú uchádzači riaditeľovi školy: do 31. mája 2018.

  Termín prijímacieho konania:  Prvý termín: 26. júna 2018,

                                                      Druhý termín: 24. augusta 2018.

  Kritéria pre prijatie do nadstavbového štúdia:

  - úspešné ukončenie zodpovedajúceho učebného odboru, - získanie výučného listu (fotokópia výučného listu je podmienkou),

  - zdravotná spôsobilosť.

  Forma a obsah: bez prijímacích skúšok.

  Riaditeľ školy navýši počet prijatých uchádzačov v jednotlivých odboroch, pričom dodrží celkový počet tried stanovený zriaďovateľom.

  Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na stránke: http://zsssnina.edupage.sk

  V Snine 09. 05. 2018                                                               Ing. Štefan   I v a n

 • PODMIENKY PRIJATIA UCHÁDZAČOV do 1. ročníka denného POMATURITNÉHO ŠTÚDIA SOŠ pre šk. rok 2018/2019

  PODMIENKY PRIJATIA UCHÁDZAČOV do 1. ročníka denného POMATURITNÉHO ŠTÚDIA SOŠ pre šk. rok 2018/2019

   Prijímacie konanie do prvého ročníka denného pomaturitného špecializačného štúdia 6332 Q daňové služby pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční v zmysle zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) č. 245/2008 Z. z., § 69.

  V školskom roku 2018/2019 prijme riaditeľ školy uchádzačov na denné pomaturitné špecializačné dvojročné štúdium absolventov všetkých študijných odborov 63; 64 nasledovne:

  - študijný odbor 6332 Q daňové služby   17 žiakov/1 trieda.

  Prihlášky na štúdium podávajú uchádzači riaditeľovi školy: do 31. mája 2018. Uchádzači, ktorí neboli prijatí na vysokú školu: do 31. júla 2018.

  Termín prijímacieho konania: Prvý termín: 26. júna 2018,

                                                     Druhý termín: 24. augusta 2018.

  Kritéria pre prijatie do pomaturitného štúdia: 

  - úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou v štud. odb. 63; 64 (kópia maturitného vysvedčenia),   

  - dodržanie termínu doručenia prihlášky.

  Forma a obsah: bez prijímacích skúšok.

  Riaditeľ školy navýši počet prijatých uchádzačov denného pomaturitného špecializačného štúdia, pričom dodrží celkový počet tried stanovený zriaďovateľom.

  Tlačivá prihlášok sú k dispozícii u zástupcov riaditeľa školy.

  Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na stránke: http://zsssnina.edupage.sk

   V Snine 09. 05. 2018                                                               Ing. Štefan   I v a n  

 • ÚFIČ MS

  Do galérie ÚFIČ MS boli pridané fotografie.

 • Zámer o predaji prebytočného hmotného majetku

  V súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja, Stredná odborná škola Snina ponúka fyzickým a právnickým osobám na odpredaj prebytočný hnuteľný majetok.

  Vlastník stroja: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

  Správca majetku: Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, 069 01 Snina

  Špecifikácia hnuteľného majetku:

  1.Sústruh SUF 16 CNC -  rok výroby 1990, výrobné číslo 150, technický stav je úmerný dobe prevádzky.  Požadovaná minimálna ponúknutá cena  stanovená znaleckým posudkom nesmie byť nižšia ako 535,- €.

  Žiadosti v písomnej forme je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej heslom „Odkúpenie stroja - sústruh“ a s označením „Neotvárať!“ na adresu školy  „Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, 069 01 Snina“  najneskôr do 8. júna 2018 do 13.00 hod., prípadne doručiť poštou. Rozhodujúci je dátum pečiatky.

  Návrh by mal obsahovať:

  1. presné označenie kupujúceho (u fyzickej osoby – meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, číslo OP, u právnickej osoby – názov, IČO, sídlo, označenie v príslušnom registri)
  2. ponúkanú cenu ,
  3. bankové spojenie a číslo účtu kupujúceho

  Kritériom pre vyhodnotenie najvýhodnejšej ponuky bude ponúknutá cena.  Poplatok za vyhotovenie znaleckého posudku pôjde na ťarchu kupujúceho.  S obsahom znaleckého posudku a s výškou poplatku za jeho vyhotovenie bude záujemca oboznámený pri obhliadke stroja príp. pri telefonickom kontakte.  Návrh doručený po stanovenom termíne, resp. návrh, v ktorom nebude splnená niektorá z podmienok súťaže nebude do súťaže zaradený.

  Možnosť ohliadky stroja bude záujemcom umožnená v čase pred podaním po telefonickom dohovore – Ing. Stanislav Baumgartner zástupca riaditeľa TEČ SOŠ Snina, tel.0908989429

 • Erasmus+ - Workshop

  Do galérie Erasmus+ - Workshop boli pridané fotografie.

 • Úspešné ukončenie projektu Erasmus+ na Strednej odbornej škole v Snine

  Úspešné ukončenie projektu Erasmus+ na Strednej odbornej škole v Snine

  Dňa 16.5. 2018 sa uskutočnil v priestoroch Strednej odbornej školy v Snine záverečný workshop, ktorý bol bodkou už tretieho úspešného projektu Erasmus+ 2017 pod názvom Kvalitné vzdelanie – základ úspešnej budúcnosti. Akcie sa zúčastnili žiaci – účastníci stáže, ich spolužiaci, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci a pozvanie prijali aj vzácni hostia z inštitúcie Luminosus, n. o. p. Réka Tóth a Ing. Ján Bálint.

  V úvodnej časti stretnutia boli zhodnotené predchádzajúce projekty Erasmus+. Počas stretnutia vystúpili Ing. Miroslav Haburaj a Mgr. Mária Stašková,  učitelia, ktorí vykonávali pedagogický dozor počas odbornej stáže žiakov. Prítomným odprezentovali  aktivity, zážitky a skúsenosti žiakov počas odbornej praxe v Prahe a pospomínali si na nezabudnuteľné zážitky
  na výlete v Karlových Varoch, exkurziu do automobilových závodov Škoda v Mladej Boleslavy a aj na plavbu loďou.

  Ďalej vystúpili aj samotní žiaci, ktorí sa zúčastnili odbornej praxe. Podelili sa
  so spolužiakmi o svoje zážitky a skúsenosti. Vyjadrili maximálnu spokojnosť s ubytovaním, dopravou aj samotnými pracoviskami. Skúsenosti z predošlých stáží v Budapešti a Miláne zhodnotila učiteľka Ing. Anna Chomaničová, CSc. Na záver stretnutia riaditeľ SOŠ v Snine Ing. Štefan Ivan odovzdal žiakom certifikáty, ktoré slúžia ako doklad o absolvovaní odbornej stáže.

  Žiaci Strednej odbornej školy boli taktiež informovaní o nasledujúcom projekte Erasmus+ 2018, ktorého sa môžu zúčastniť žiaci učebných odborov kuchár a autoopravár – mechanik a žiaci nadstavbového štúdia v školskom roku 2018/2019. Miestom odbornej stáže sa stane opäť metropola Českej republiky, stovežatá Praha.

                                                                                                            IG

 • Roadshow Moja story, tvoja story

   Adresa školy - hlasovanie: https://www.dobravec.o2.sk/roadshow-moja-story-tvoja-story/3266

 • Zber cartridgov a tonerov

  Zber cartridgov a tonerov

  V rámci environmentálnej výchovy sa na Strednej odbornej škole v Snine snažíme našich žiakov viesť k zodpovednému správaniu voči prírode.

  Čo teda robíme?

  V prvom rade učíme žiakov minimalizovať vyprodukovaný odpad. Čím menej odpadu bude, tým menej zaťažujeme prostredie a tým menej musíme riešiť otázku recyklácie a odstraňovania.

  Dôsledne triedime. Takto roztriedený odpad je možné v ďalšom procese recyklovať a to až z polovice celkového množstva.

  Sme súčasťou ekologického projektu RECYKLOHRY

  V rámci tohto projektu sme sa v mesiaci máj  zapojili do zberu použitých laserových tonerov a atramentových cartridgí. Podarilo sa nám naplniť dva zberné boxy a objednať ich  vývoz.

  Zberný box pre ďalšiu recykláciu sme  umiestnili vo vestibule našej školy.

  Nevhadzujme ich prosím do komunálneho odpadu.  Odovzdanie nás nič nestojí a pomôžeme tým prírode.

   Vedeli ste že...?

  • Toner sa na skládke rozkladá až 1 000 rokov?
  • Na výrobu 1 tonera sa spotrebuje 3,5 litra ropy?
  • Každý rok sa na celom svete vyhodí 500 mil.  tonerov?
  • Vyhodené tonery uložené vedľa seba obopnú 3x zemský rovník?
  • Z tonera sa dá úspešne recyklovať 97%  materiálu?
strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Snina
  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
 • +421 577623309, 7622493
  Fax: +421 577580391

Fotogaléria