Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Výzva predsedu PSK na voľby členov do rady školy

  9. 11. 2017

  Riaditeľ školy v zmysle výzvy predsedu Prešovského samosprávneho kraja  na voľbu členov rady školy vyhlasuje voľby v kategórii zástupca žiakov školy do Rady školy pri SOŠ v Snine na 20.11.2017 o 8.45 h. v rokovacej miestnosti školy, 1. poschodie.

  Do rady školy sa má zvoliť jeden zástupca žiakov.

  Príloha : Výzva na voľby členov rady školy

 • Odovzdanie fasády školského internátu, areál školy

  2. 11. 2017

  Do galérie Odovzdanie fasády školského internátu, areál školy boli pridané fotografie.

 • Obchodná verejná súťaž – Nájom – Nebytové priestory

  Stredná odborná škola so sídlom Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina

   

  v zmysle § 281 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení

  vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK zvereného do správy správcu majetku – vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže

   

  1. Identifikácia vyhlasovateľa

  Názov: Stredná odborná škola
  Sídlo: Sládkovičova 2723/120, 069 27 SNINA
  IČO: 37878247
  DIČ: 2021687272 , nie sme platcami DPH
  Štatutárny orgán: Ing. Štefan IVAN, riaditeľ školy 
  Kontaktná osoba:
  Štefánia  Ľoncová 
  Tel. č.: 057 7623309, 0915 312 772, 0910 931 066

   

  2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže

   

  a) Predmet zmluvy:

  Nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK, v správe vyhlasovateľa, zapísaného na LV č.1970, k.ú. Snina, v meste Snina - časť chodby na prízemí v  objekte Školského internátu pri SOŠ v Snine súpisné číslo 2207 na parcele č. 1372/8 a to:

  ·        časť nebytového priestoru v objekte Školského internátu pri SOŠ v Snine na prízemí budovy  súpisné číslo 2207 na  pozemku  registra C KN parcelné číslo 1372/8

  ·        celková plocha nebytových priestorov ponúkaných na prenájom je  2 m2 a predstavuje časť chodby na prízemí Školského internátu

  ·        možné využitie:   nápojový a potravinový automat

   

  b) Účastník zmluvného vzťahu - nájomca:

   

  Podľa § 9a ods. 12 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 ods. 1, 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záujemca, ktorý nie je subjektom verejnej správy a ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku vyššieho územného celku, práv k majetku alebo iných majetkových práv, ktorých všeobecná hodnota úhrnne prevyšuje sumu 100 000,- € len vtedy, ak je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa z. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  c) Podmienka podľa bodu 2.b), t. j. povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora musí byť splnená najneskôr ku dňu podania návrhu.

  3. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej nájomnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá:

  a) Ponúknutá cena nájmu nebytových priestorov bez platieb za energie a služby spojené s nájmom je minimálne  vo výške 170,00 € na rok, (t.j. 170 € /m2 krát 2 m2)

  b) Nájomné bude fakturované 1 x ročne.

  c) Nájomné bude v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK upravované každoročne o percento miery inflácie po oficiálnom zverejnení Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

  d) Nájomca bude náklady na energie uhrádzať na základe faktúr od prenajímateľa a to najmä:

  1. dodávku elektrickej energie,

  2. dodávku studenej vody (vodné),

  e) Doba nájmu – nájom na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

  f) Všetky opravy, údržbu, zhodnotenia, ktoré si nehnuteľný majetok bude vyžadovať počas doby nájmu, vykoná nájomca na vlastné náklady po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa a v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a nebude požadovať od prenajímateľa finančnú ani žiadnu inú kompenzáciu finančných prostriedkov ním vložených do zhodnotenia, opráv a údržby predmetu nájmu.

  g) Nájomca sa zaväzuje, že sortiment ponúkaného tovaru bude v súlade s  § 8, ods.3 Vyhlášky č. 527/2007 Ministerstva zdravotníctva SR o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež (ponúkaný tovar nebude obsahovať alkohol, kofeín, chinín a iné zakázané látky).

  4. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

   

  a) Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na sekretariát vyhlasovateľa –Strednej odbornej školy, Sládkovičova 2723/120, 069 01 SNINA v termíne do 6.11.2017 do  15.00 h v zapečatenej obálke s výrazným označením:

  „Obchodná verejná súťaž – Nájom – Nebytové priestory – neotvárať!“

  identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského registra

  v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ, IČO, adresa“

  na adresu:

  Stredná odborná škola
  Sládkovičova 2723/120 
  069 01 SNINA

  Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke vyhlasovateľa súťaže.

  b) Návrh musí obsahovať:

  ·         návrh ceny nájmu v €/m2/rok, vrátane akceptácie všetkých údajov uvedených v bode 3.

  ·         presnú identifikáciu záujemcu (podľa výpisu z obchodného registra resp. živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ), takto:

  o    nájomca – fyzická osoba (titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu) alebo

  o    nájomca – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, zastúpená - titul, meno a priezvisko,  trvalý pobyt, zapísaný v živnostenskom registri: ....... č....... alebo

  o    nájomca – právnická osoba - obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán - podľa výpisu z Obchodného registra resp. iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, IČO, údaj o registrácii – napr. Obchodný register Okresného súdu ......., oddiel ......, vložka ...

  ·         výpis z obchodného resp. živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace na úrovni originálu

  ·         súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže

  ·         kontaktné údaje oprávnenej osoby (napr. telefón, e-mail)

  c) Podľa § 6 ods. 6 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom vyššieho územného celku musia mať písomnú formu, inak sú neplatné. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v lehote podľa písm. e) predložený návrh nájomnej zmluvy meniť alebo dopĺňať.

  d) Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude: ponúkaná cena nájmu, dodržanie podmienok uvedených v bode 3 a podnikateľský zámer s prenajímanou nehnuteľnosťou.

  e) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia predložených ponúk.

  f) Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

  g) Podmienkou na uzatvorenie nájomnej  zmluvy zo strany vyhlasovateľa je, že víťaz O.V.S. je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť byť v tomto registri zapísaný v zmysle bodu 2.

  h) Víťazovi obchodnej verejnej súťaže (schválenému komisiou vyhlasovateľa) bude v lehote podľa písm. e) predložený návrh nájomnej zmluvy a po jeho odsúhlasení bude vyzvaný, aby v určenom termíne podpísal nájomnú zmluvu. Zmluva o nájme nehnuteľného majetku PSK nadobudne účinnosť až po jej schválení predsedom PSK v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení. V prípade neodôvodneného nedodržania termínu na podpísanie nájomnej zmluvy resp. pri odmietnutí podpísania nájomnej zmluvy zo strany víťaza obchodnej verejnej súťaže, je víťaz obchodnej verejnej súťaže povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 100 Eur. Za odmietnutie podpísania nájomnej zmluvy sa považuje aj nečinnosť víťaza obchodnej verejnej súťaže.

  i) V prípade, že s navrhovateľom víťazného návrhu nebude uzatvorená zmluva v termíne určenom vyhlasovateľom z dôvodov na strane navrhovateľa, môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu s účastníkom súťaže, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí.

  j) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.

  k) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

  l) Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom žiadne náklady spojené s účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži.

  m) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť návrh účastníka súťaže v prípade ak tento je dlžníkom vyhlasovateľa, resp. Prešovského samosprávneho kraja, ako zriaďovateľa vyhlasovateľa a organizácií ním zriadených.

  5. Ohliadka majetku:

  Ohliadka majetku na mieste bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore s Ing. Štefanom IVANOM, riaditeľom školy, na tel. č. 057 7623309

  V Snine, dňa 16.10.2017

  Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od  20.10.2017 do 06.11.2017 do 15.00 hod.

   

   

                                                                                                                               Ing. Štefan   I v a n ,

                                                                                                                                  riaditeľ  školy

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Snina
  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
 • +421 577623309, 7622493
  Fax: +421 577580391

Fotogaléria