Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Zahraničná stáž žiakov SOŠ Snina v Prahe

  Dňa 3.3.2018, vycestovala skupina 17 žiakov Strednej odbornej školy v Snine z odboru autoopravár-mechanik a kuchár na pracovnú zahraničnú stáž, ktorá sa organizuje z finančných zdrojov EU v rámci projektu Erasmus+. Výkon odbornej praxe v zahraničí je realizovaný vo firmách zameraných na oblasť autoopravárenského priemyslu a gastronómie. Hlavným cieľom zahraničnej praxe je umožniť žiakom školy získať osobné skúsenosti v zahraničí, plniť si pracovné povinnosti a zadané úlohy, prispôsobiť sa novému spoločenskému a pracovnému prostrediu, zvýšiť ich motiváciu do práce, flexibilitu a pracovnú mobilitu a rozvíjať komunikačné a sociálne zručnosti žiakov, overiť získané teoretické vedomosti pri výkone odbornej praxe v multikultúrnom prostredí.
  Počas prvých dvoch dní žiaci absolvovali prehliadku Prahy s odborným výkladom. Veríme, že pobytom v zahraničí sa rozvinie záujem žiakov o poznanie geografie, histórie, kultúry, umenia, tradícií a životného štýlu obyvateľov Českej republiky.   IG

 • Žiaci odboru ochrana osôb a majetku na 3. kole žiackej ligy VUKABU a TAÚK v Snine

  Karate klub Snina zorganizoval v sobotu 24. februára 2018 3. kolo žiackej ligy Východoslovenskej únie karate a bojových umení a Tatranskej únie karate v Mestskej športovej hale v Snine. Súťaže sa zúčastnilo 15 klubov a 144 súťažiacich.

  Pri organizácii podujatia pomáhali žiaci odboru ochrana osôb a majetku a žiaci učebného odboru kuchár.

  Karate klub Snina ďakuje všetkým zúčastneným za pomoc a príjemnú atmosféru.

 • Žiaci SOŠ Snina na Dni remesiel 2018

  Dňa 23. februára 2018 sa žiaci Strednej odbornej školy v Snine z odborov autoopravár-mechanik, kuchár a vlasová kozmetika pod vedením majstrov OV zúčastnili, šiesteho ročníka Dňa remesiel vo Vranove nad Topľou. Mali možnosť vidieť remeselníkov z rôznych oblastí remeselnej výroby – výroba krojov, maľovanie na plátno, rekonštrukcia obrazov, kováčstvo, drevorezbárstvo, včelárstvo a mnoho ďalších. Zároveň sa predstavili so svojimi exponátmi a zaujímavou prednáškou aj pracovníci Kaštieľa a archeoparku Hanušovce nad Topľou. Žiaci mali  v rámci exkurzie  možnosť  spoznať bližšie predvádzané ekologické vozidlo. Deň remesiel obohatil svojim programom známy spevák Pavol Hammel. Veríme, že si žiaci odniesli veľa pekných a zaujímavých zážitkov

 • Žiaci SOŠ Snina na ceste stredovekom

  Dňa 21.2.2018 žiaci z I.OM Strednej odbornej školy v Snine navštívili Vihorlatské múzeum v Humennom, kde sa konalo podujatie Cesta stredovekom. Žiaci si vypočuli dve krátke prezentácie na témy: Šľachtické sídla horného Zemplína a Zbojníci z Vlčích hôr, ktoré odprezentovali študentky piateho ročníka odboru história z Prešovskej univerzity v Prešove, a to Bc. Kristína Taňkošová a Bc. Radka Demjanová. Prednášková časť bola doplnená otázkami a edukačnými aktivitami vo forme kreslenia tušom na papier a čítania historického výhražného listu mestu Bardejov a jeho následným prekladom. V poslednej časti programu žiaci Strednej odbornej školy v Snine absolvovali prehliadku expozícií a výstav Vihorlatského múzea. Boli oboznámení s historickými faktami a zaujímavosťami, po ktorých nabudení históriou odchádzali domov.

  Mgr. Marianna Štofirová

 • SOŠ SNINA NA LYŽIARSKOM VÝCVIKU – DRIENICA

  Lyžiarsky výcvik organizovaný našou školou prebehol v termíne od 15.01.2018 –19.01.2018 v súlade so Smernicou č.19/2017 o organizovaní lyžiarskeho výcviku a snoubordingového výcviku. Výcviku sa zúčastnilo 39 žiakov školy a traja pedagógovia v špeciálnych funkciách určených pre daný výcvik. Žiaci a pedagógovia boli ubytovaní v dvoj až štvorposteľových izbách so samostatným uzamykateľným vchodom do zariadenia, s vlastným sociálnym zariadením a so spoločenskou miestnosťou, ktorá bola k dispozícii len pre našu lyžiarsku skupinu, čím bolo vytvorené ideálne zázemie, do ktorého sme sa mohli v pokoji vrátiť po dennej činnosti a načerpať nové sily do ďalšieho dňa. Súčasťou ubytovacieho zariadenia bol aj plavecký bazén s príslušenstvom na regeneráciu – sauny, perličkový kúpeľ, soľná jaskyňa, čo vzbudzovalo dojem, že nejde o bežný žiacky lyžiarsky výcvik, ale o prípravu výkonnostných športovcov.
  Výcvik bol rozdelený do piatich výukových dní, kde sa žiaci podľa vopred pripraveného programu zúčastnili výučby potrebných lyžiarskych zručností. Konkrétne témy jednotlivých výcvikových dní boli podchytené na programových listoch pre daný výcvikový deň. Žiaci boli o programe vopred oboznámení slovne, ale aj písomne na vyvesenom programe dňa. Podmienky na lyžovanie boli zabezpečené na maximálne vysokej úrovni, čo pramenilo z kvalitného zasnežovania technickým snehom. Plán a program lyžiarskeho výcviku bol splnený. Z 39 žiakov bolo 26 nelyžiarov, ktorí po ukončení LV zvládli základné lyžiarske zručnosti. S úrovňou získaných zručností vyslovujeme u všetkých žiakov spokojnosť. Traja zo zúčastnených kvôli priebežným zdravotným problémom získali zručnosti na nižšej úrovni.
  Vo večerných hodinách po výcviku a večeri bol pripravený pre žiakov program formou prednášok, diskusie, sledovaním celovečerných filmov, poprípade nácvikov tancov na moderné piesne a, samozrejme, originálna zábava žiakov vo vlastnej réžii. V neposlednom rade treba poďakovať vedeniu školy na čele s pánom riaditeľom
  Ing. Štefanom Ivanom, že nám bolo umožnené absolvovať daný výcvik v priam ideálnych podmienkach na daný účel. Taktiež ďakujeme pedagógom a súčasne inštruktorom MVDr. Alžbete Pľutovej a Ing. Ľuboslavovi Pčolovi za vzorné plnenie si svojich povinností, čoho dôkazom bol bezproblémový priebeh daného lyžiarskeho výcviku bez vážnych zranení a disciplinárnych prešľapov.
  V závere môžeme len odporúčať dané lyžiarske stredisko pre nácvik alebo zdokonalenie v lyžiarskych zručnostiach, či už mládeži, alebo dospelým.

  PaedDr. Evald Štofik, vedúci LV, 21. 01. 2018

 • PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA do 1. ročníka pre šk. rok 2018/2019 - talentové skúšky

  PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA
  do 1. ročníka pre šk. rok 2018/2019 - talentové skúšky

   

    Riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 12.1.2018,  v rade školy dňa  19. 1. 2018 a podľa § 65 ods. 3 a § 105 ods. 1 v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 62/2017 schváleného dňa 16. októbra 2017, uznesením č. 596/2017, určuje kritériá talentových skúšok pre školský rok 2018/2019.

   

  I. Počet žiakov, ktorých možno prijať do triedy prvého ročníka:

      a) š t u d i j n ý   o d b o r :   (dĺžka štúdia 4 roky)  1 trieda
           9245M     ochrana osôb a majetku                                                       31 žiakov

   

  II. Termíny konania prijímacích skúšok   -   1. termín        27. marec 2018 (utorok)

                                                                     -  2. termín      28. marec 2018 (streda)
     

  Náhradný termín talentových skúšok – 11. apríl 2018 (streda)

  Náhradný termín je určený pre uchádzačov, ktorí sa z vážnych dôvodov nemohli zúčastniť talentových skúšok v riadnych termínoch.

   

  III. Kritériá  pre prijatie na štúdium platné pre študijný odbor  9245M  ochrana osôb a majetku

   

  1. Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ
  2. Známka zo správania za 8. – 9. ročník (veľmi dobré/1)
  3. Vyhovujúci prospech, dávajúci predpoklady pre zvládnutie štvorročného študijného odboru
  4. V zákonne stanovenom termíne (do 20. februára 2018) podať riadne vyplnenú prihlášku na strednú školu riaditeľovi základnej školy, ktorú uchádzač navštevuje
  5. Účasť na športovom podujatí (celoslovenské kolo, krajské kolo), doložiť kópiu diplomu
  6. Umiestnenie v športovej  súťaži (1. – 3. miesto v celoslovenskom kole a v krajskom kole), doložiť kópiu diplomu
  7. Výsledky talentových skúšok (všeobecné pohybové schopnosti a séria psychotestov)
  8. Vyhovujúci zdravotný stav uchádzača potvrdený dorastovým lekárom na prihláške k štúdiu

   

  IV. Talentové skúšky pozostávajú zo série psychotestov a overenie špeciálnych pohybových schopností

   

  A/ Psychotesty používané na talentových skúškach na SOŠ Snina obsahujú tieto časti:

  1. pozornostný test
  2. inteligenčný test
  3. osobnostný dotazník

  Zo súhrnu batérie psychotestov musí žiak splniť limit 27 bodov z celkového počtu 50 bodov, v opačnom prípade nie je možné žiaka prijať na štúdium v danom odbore.

   

  B/ Overenie všeobecných pohybových schopností uchádzačov o štúdium:

  Diagnostika silových schopností

  1. sed – ľah za 30 sekúnd
  2. výdrž v zhybe 

  Diagnostika odrazových schopností (výbušnosti)

  1. skok do diaľky z miesta

  Diagnostika rýchlostných schopností

  1. člnkový beh 4 x 10 m

     Diagnostika vytrvalostných schopností

  1. vytrvalostný člnkový beh (Beep test) alebo 12 minútový beh /podľa podmienok počasia/

  Zo súhrnu batérie telovýchovných testov musí žiak splniť limit 27 bodov z celkového počtu 50 bodov, v opačnom prípade nie je možné žiaka prijať na štúdium v danom odbore.

   

  V. Rozhodovanie o prijatí

   

  1. Na základe súčtu bodových výsledkov jednotlivých zložiek prijímacích talentových skúšok bude určené poradie uchádzačov. Uchádzači, ktorí sa umiestnia na 1. – 31. mieste, budú prijatí do         1. ročníka s účinnosťou od 1. septembra 2018.
  2. Prípadnú neúčasť na prijímacích talentových skúškach z vážnych dôvodov /ochorenie, pobyt        v zahraničí/, je potrebné písomne oznámiť najneskôr do 8.00 hod. počas prezentácie dňa 27. marca 2018. V zmysle znenia § 66, ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  bude znížený počet prijatých uchádzačov o počet ospravedlnených neprítomných žiakov, ktorí vykonajú prijímacie pohovory v náhradnom termíne. Celkový počet prijatých uchádzačov sa doplní až po absolvovaní náhradného termínu na počet 31.
  3. Riaditeľ školy ihneď po vyhodnotení prijímacích talentových skúšok zašle preukázateľným spôsobom zákonným zástupcom uchádzačov príslušné rozhodnutie. Ku kladnému rozhodnutiu priloží pozvánku na zápis na štúdium.
  4. Stredná odborná škola Snina zachová celkový počet tried podľa plánu výkonov školy (1 trieda – študijný odbor 9245 M ochrana osôb a majetku, 31 žiakov) schváleného zriaďovateľom.  

   

  V Snine 12. 1. 2018                                                                          Ing. Štefan   I v a n

                                                                                                                 riaditeľ SOŠ

   

  Príloha:           Podmienky_PS_talent_2018_-_prilohy.pdf

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Stretnutie dôchodcov a koniec roku 2017

  Do galérie Stretnutie dôchodcov a koniec roku 2017 boli pridané fotografie.

 • Predvianočné stretnutie bývalých zamestnancov Strednej odbornej školy v Snine

  Stalo sa už krásnou tradíciou riaditeľa školy Ing. Štefana Ivana pozvať pri príležitosti blížiacich sa Vianoc bývalých zamestnancov školy na príjemné posedenie. Milé  stretnutie sa uskutočnilo 21.12.2017. Vo svojom vystúpení riaditeľ školy prezentoval činnosť jednotlivých študijných a učebných odborov školy a príjemným prekvapením bol film o škole z roku 2009.

  Hosťom stretnutia bol Ing. Štefan Miľovčík, primátor mesta Snina. Vo svojom krátkom príhovore vyjadril úprimnú radosť zo stretnutia s bývalými zamestnancami školy a niektorí z hostí si odniesli milý darček – kalendár Snina 2018.  Zaželal všetkým šťastné a veselé Vianoce  a veľa zdravia v Novom roku.

  Je to krásny  čas, keď sa opäť môžu bývalí zamestnanci porozprávať, zaspomínať na si na svojich blízkych, priateľov a známych na pôde školy.

  Spestrením  stretnutia bolo vystúpenie žiakov školy z odboru ochrana osôb a majetku  s krátkym vianočným pásmom.

  Všetci sa živo zaujímali o dianie na škole, vzájomne sa porozprávali o svojich starostiach, problémoch i radostiach.

  Malé pohostenie pre bývalých zamestnancov pripravili žiaci učebného odboru kuchár a cukrár pod vedením svojich majsteriek odborného výcviku.

  V závere sme si zaželali príjemné a pokojné Vianoce, šťastný Nový rok a stretnutie o rok v plnom zdraví.

  /lj/

 • DOD 2017

  Do galérie DOD 2017 boli pridané fotografie.

 • Deň otvorených dverí na Strednej odbornej škole Snina

  Dňa 13. 12. 2017  sa v priestoroch Strednej odbornej školy Snina uskutočnil Deň otvorených dverí.

  Počas dňa otvorených dverí škola privítala učiteľov, výchovných poradcov žiakov deviatych ročníkov základných škôl a rodičov žiakov z jednotlivých okresov Prešovského a Košického kraja, ktorí prejavili záujem o odbor ochrana osôb a majetku.

  Cieľom akcie bolo uľahčiť žiakom ZŠ rozhodnúť sa o svojom budúcom štúdiu a zároveň prezentovať aktivity, ktoré škola v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu i mimo vyučovania poskytuje svojim študentom. Pre žiakov so záujmom o odbor ochrana osôb a majetku bola ukážka práce OHK PZ Ubľa. V priestoroch telocvične školy videli ukážky výcviku služobného psa, cvikov poslušnosti, zadržanie páchateľa a prehliadky osoby.

  Športový klub VOUK, ktorý pôsobí na  škole predviedol ukážky streľby z rôznych druhov zbraní na cieľ. Do tejto aktivity sa zapájali  žiaci základných škôl. V spolupráci s SČK v Snine bola pripravená ukážka poskytovania prvej pomoci.

  V rámci odborného predmetu na ochranu majetku boli pripravené ukážky rôznych  zabezpečovacích zariadení, ktoré prezentovali žiaci prvého ročníka daného odboru. O týchto zariadeniach sa budú učiť počas 4-ročného štúdia v novom študijnom odbore, ktorý je na  škole od 1.9.2017.

  Žiaci a rodičia sa oboznámili  so systémom štúdia na škole, prezreli si  priestory školy, školského internátu a jedálne, navštívili odborné učebne, dielne praktického vyučovania, odborné  učebne výpočtovej techniky a jazykové laboratória.

  V multimediálnej jazykovej učebni  si mohli žiaci ZŠ prakticky vyskúšať interaktívne výučbu cudzieho jazyka prostredníctvom  výučbového softvéru Profesor Higgins. Ukážku s faktografickými údajmi zo života spisovateľa Ľ. Štúra, R. M. Rilkeho a Sapfó sa v simulovanej besede dozvedeli zaujímavosti z ich života.

  Magnetom Dňa otvorených dverí bola prehliadka dielní praktického vyučovania.               V dielni ručného spracovania kovov návštevníci videli prácu a činnosť žiakov prvého ročníka odboru autoopravár  mechanik. Chlapcov základných škôl zaujali  priemyselné vŕtačky, sústruh, zámočnícke nožnice, fréza a ostatné náradie potrebné pri výrobe a meraní súčiastok. Túto dielňu plánujeme zmodernizovať pre odbor obrábač kovov, ktorý otvárame od 1.9.2018.

  V dielni autoopravár mechanik  pre 2. a 3.  ročník úvodné slovo mal Ing. J. Andrejčík. Žiaci mali možnosť vidieť model vozidla automobilu s jeho jednotlivými časťami v reze. Majster odborného výcviku Ing. M. Koban prezentoval meracie zariadenia a prístroje používané pri nastavovaní geometrie kolies. Ďalej boli prezentované ukážky kontroly bŕzd na brzdovej stolici. Videli kontrolu  bodu varu brzdovej kvapaliny, kontrolu zbiehavosti kolies, demontáž a montáž pneumatiky, vyvažovanie kolesa. Najviac zaujala sériová diagnostika benzínového spaľovacieho motora. PaedDr. Š. Isajský prítomným žiakom predstavil analýzu výfukových plynov.

  V odbornej učebni odboru kuchár bola pripravená prezentácia teoretickej a praktickej časti vyučovania.  Praktickú časť pripravili majsterky odborného výcviku “Cesta zdravia“ . Prezentovali zdravú kuchyňu, kde pri praktických ukážkach predviedli svoju zručnosť vo svojom odbore. Pripravili mrkvové muffiny, smoothis drinky (cviklové, uhorkové), ktoré ochutnali žiaci ZŠ. V danom odbore sa vyučuje carving – vyrezávanie do ovocia a zeleniny. Táto metóda sa veľmi páčila a žiaci prejavili záujem o toto umenie.

  Veríme, že sme oslovili tých žiakov, ktorým je gastronómia blízka a chceli by sa jej v budúcnosti profesionálne venovať.

  Deň otvorených dverí v odbore kaderník sa niesol v duchu rozlietanej Lucie. Žiaci svojou kreativitou prezentovali rôzne techniky kulmovania vlasov, zapletávania vlasov vo folklórnom štýle Lucie. Predvádzali sa rôzne spôsoby natáčania vlasov, ondulácií železom pomocou žehličky, kónickej kulmy a alobalu čím dosiahli finálny účes. Prichádzajúcim žiakom z okolitých škôl spríjemnili chvíle na svojom stanovišti súťažou s názvom „Najkrajšie nechty“. Za účasť v súťaži ich čakala sladká odmena.

  Je dobré podporovať v mladých ľuďoch ich túžbu po vzdelaní, veď múdry a vzdelaný človek vie čerpať nielen um, ale i dobro od všetkých a všetkého.
  Ak Vám ako jednotlivcom termín Dňa otvorených dverí nevyhovoval, príďte si  kedykoľvek pozrieť, kde Vaše dieťa  môže študovať.

                                                                                       soš

 • Sweetcup Prešov 2017

  14. decembra 2017 sa konal 16. ročník súťaže mladých talentov SWEETCUP 2017. Túto medzinárodnú súťaž v odbore kuchár, cukrár, predavač a aranžér usporiadala SOŠ obchodu a služieb na Sídlisku duklianskych hrdinov 3 v Prešove,  v reštaurácii SEN. Súťaž sa konala pod záštitou VÚC Prešov.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  Našu SOŠ v Snine za odbor kuchár reprezentovala žiačka Floriana Ožvoldová.

  Mala pripraviť slávnostný dezert na tému“ zimné variácie“. Povinnou surovinou bola čokoláda“IKAM“.  Pena z bielej čokolády na mrkvovej piškóte u porotcov mala veľký úspech a Floriana počúvala iba pozitívne ohlasy, tak za vyváženú chuť ako aj konzistenciu peny. Poznatky a skúseností, ktoré žiaci získavajú na takýchto podujatiach sa nedajú ničím zaplatiť. Žiaci sa učia vystupovať na verejností a prezentovať svoje výrobky, získavajú sebaistotu, učia sa komunikovať. Dezert bol ocenený strieborným pásmom.

  Mgr. Mária Kepičová MOV

   

   

 • Výzva na predloženie cenovej ponuky

   

  S t r e d n á   o d b o r n á   š k o l a
  Sládkovičova 2723/120,  069 27  Snina 1

   č. SV-2017/174-SOS

   

  Výzva na predloženie cenovej ponuky

  v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

   

   

  1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

  Názov:                      Stredná odborná škola

  IČO:                           37878247

  DIČ:                           2021687272

  Sídlo:                          Sládkovičova 2723/120,  069 27  Snina

  Štatutárny zástupca:   Ing. Štefan Ivan, riaditeľ školy

  Telefón:                      057/762 33 09

  Kontaktná osoba:       Ing. Stanislav Baumgartner

  E-mail:                        soup@stonline.sk

  internetová adresa:     http://zsssnina.edupage.sk/

   

  2. Predmet zákazky:            Dodávka zemného plynu

   

  3. Opis

  Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu  s prevzatím zodpovednosti za odchýlku voči zúčtovateľovi odchýlok, zabezpečenie distribúcie zemného plynu a distribučných služieb od prevádzkovateľa distribučnej sústavy od 00.00 h dňa 01. 01. 2018 do 24.00 h dňa 31. 12. 2018 do odberného miesta. Predpokladaný rozsah zákazky: 900 MWh a denné odberné maximum Dmax. 723 kWh. Fakturovať sa bude skutočne odobraté množstvo za fakturačné obdobie. Úspešný uchádzač zabezpečí aj súčinnosť s doterajším dodávateľom pri odpojení a zapojení odberných miest.

   

  Špecifikácia zákazky:

  Cena obchodníka za dodávku zemného plynu za MWh od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018.

   

  Ceny za distribučné služby budú účtované podľa platných cenových rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví SR vzťahujúceho sa na distribučné služby poskytované prevádzkovateľom distribučnej sústavy, k cene bude účtovaná spotrebná daň a DPH podľa platných predpisov. Dodávateľ nie je oprávnený účtovať odberateľovi akékoľvek ďalšie poplatky súvisiace s dodávkou predmetu zákazky.

   

  4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 30 000.- € počas platnosti uzatvorenej zmluvy.

   

  5. Miesto dodania zákazky:

  Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120,  069 27  Snina

   

  Lehota plnenia zmluvy: 01. 01. 2018 – 31. 12. 2018

   

  Telefón                                Fax                IČO             E-mail                                       Internet

  +421-57/762 33 09         758 03 91     37878247   soup@stonline.sk                http://zsssnina.edupage.sk/
  +421-57/762 24 93, +421-57/762 24 95                                                                                                    http://zsssnina.edupage.org/
  Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava, IBAN: SK18 8180 0000 0070 0051 4492

   

  6. Typ zmluvy:

  Zmluva podľa Obchodného zákonníka, záväzná objednávka.

   

  7. Lehota na predkladanie cenových ponúk:

      a) dňa 15. 12. 2017 do 10.00 h

      b) doručenie písomne, mailom na adresu soup@stonline.sk, alebo osobne na adresu:

          Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120,  069 27  Snina s uvedením obchodného mena
          a sídla uchádzača alebo miesta podnikania, v zalepenej obálke s výrazným označením
          „neotvárať“ a heslom „dodávka zemného plynu“.

      c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a €.

   

  Otváranie ponúk sa uskutoční: 15. 12. 2017 o 11.00 h.

   

  8. Podmienky financovania:

  Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov. Financovanie bezhotovostným platným stykom.

   

  9. Kritéria na hodnotenie ponúk:

      - najnižšie cena obchodníka za komoditu – zemný plyn

   

  Verejný obstarávateľ má právo odmietnuť všetky predložené návrhy a verejné obstarávanie zrušiť.

   

  10. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

       Ďalšie informácie, resp. vysvetlenie Vám poskytne:

       Ing. Stanislav Baumgartner, tel. č. 0908 989 429.

   

  V Snine 12. 12. 2017  

                                                                                  

                                                                                               Ing. Štefan   I v a n

                                                                                                      riaditeľ školy       

 • Pomoc pre Sofinku a Alexa 1.12.2017

  Do galérie Pomoc pre Sofinku a Alexa 1.12.2017 boli pridané fotografie.

 • Deň otvorených dverí

  Pozývame Vás  na  
  Deň otvorených dverí    
  dňa 13. decembra 2017 (v stredu), v čase od 8.00 h do 12.00 h 

  Ponúkame Vám:

  *  prehliadku priestorov a vybavenia školy,
  * osobné stretnutie so študentmi a učiteľmi školy,
  * prehliadku školského internátu a školskej jedálne,
  * prezentáciu učebných odborov školy,
  * prezentáciu odboru ochrana osôb a majetku.

  MOŽNOSTI ŠTÚDIA:

  4-ročný študijný odbor  končiaci maturitou určený pre chlapcov a dievčatá:

  9245M ochrana osôb a majetku

  Uplatnenie absolventov:  súkromné bezpečnostné služby, obecná polícia,    štátna polícia, železničná polícia, hasičský  a záchranný zbor, možnosť ďalšieho štúdia na vyšších odborných a vysokých školách.

  3-ročné štúdium končiace výučným listom a možnosťou pokračovať v dennom dvojročnom nadstavbovom štúdiu končiacom maturitou:

  2487H01 autoopravár  mechanik
  2433H obrábač kovov
  6445H  kuchár

  Rodičov a žiakov mimo okresu Snina, ktorí majú záujem o študijný odbor 9245M ochrana osôb a majetku, pozývame o 10.00 h na prezentáciu odboru.

 • Výzva predsedu PSK na voľby členov do rady školy

  9. 11. 2017

  Riaditeľ školy v zmysle výzvy predsedu Prešovského samosprávneho kraja  na voľbu členov rady školy vyhlasuje voľby v kategórii zástupca žiakov školy do Rady školy pri SOŠ v Snine na 20.11.2017 o 8.45 h. v rokovacej miestnosti školy, 1. poschodie.

  Do rady školy sa má zvoliť jeden zástupca žiakov.

  Príloha : Výzva na voľby členov rady školy

 • Odovzdanie fasády školského internátu, areál školy

  2. 11. 2017

  Do galérie Odovzdanie fasády školského internátu, areál školy boli pridané fotografie.

 • Obchodná verejná súťaž – Nájom – Nebytové priestory

  Stredná odborná škola so sídlom Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina

   

  v zmysle § 281 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení

  vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK zvereného do správy správcu majetku – vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže

   

  1. Identifikácia vyhlasovateľa

  Názov: Stredná odborná škola
  Sídlo: Sládkovičova 2723/120, 069 27 SNINA
  IČO: 37878247
  DIČ: 2021687272 , nie sme platcami DPH
  Štatutárny orgán: Ing. Štefan IVAN, riaditeľ školy 
  Kontaktná osoba:
  Štefánia  Ľoncová 
  Tel. č.: 057 7623309, 0915 312 772, 0910 931 066

   

  2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže

   

  a) Predmet zmluvy:

  Nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK, v správe vyhlasovateľa, zapísaného na LV č.1970, k.ú. Snina, v meste Snina - časť chodby na prízemí v  objekte Školského internátu pri SOŠ v Snine súpisné číslo 2207 na parcele č. 1372/8 a to:

  ·        časť nebytového priestoru v objekte Školského internátu pri SOŠ v Snine na prízemí budovy  súpisné číslo 2207 na  pozemku  registra C KN parcelné číslo 1372/8

  ·        celková plocha nebytových priestorov ponúkaných na prenájom je  2 m2 a predstavuje časť chodby na prízemí Školského internátu

  ·        možné využitie:   nápojový a potravinový automat

   

  b) Účastník zmluvného vzťahu - nájomca:

   

  Podľa § 9a ods. 12 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 ods. 1, 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záujemca, ktorý nie je subjektom verejnej správy a ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku vyššieho územného celku, práv k majetku alebo iných majetkových práv, ktorých všeobecná hodnota úhrnne prevyšuje sumu 100 000,- € len vtedy, ak je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa z. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  c) Podmienka podľa bodu 2.b), t. j. povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora musí byť splnená najneskôr ku dňu podania návrhu.

  3. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej nájomnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá:

  a) Ponúknutá cena nájmu nebytových priestorov bez platieb za energie a služby spojené s nájmom je minimálne  vo výške 170,00 € na rok, (t.j. 170 € /m2 krát 2 m2)

  b) Nájomné bude fakturované 1 x ročne.

  c) Nájomné bude v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK upravované každoročne o percento miery inflácie po oficiálnom zverejnení Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

  d) Nájomca bude náklady na energie uhrádzať na základe faktúr od prenajímateľa a to najmä:

  1. dodávku elektrickej energie,

  2. dodávku studenej vody (vodné),

  e) Doba nájmu – nájom na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

  f) Všetky opravy, údržbu, zhodnotenia, ktoré si nehnuteľný majetok bude vyžadovať počas doby nájmu, vykoná nájomca na vlastné náklady po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa a v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a nebude požadovať od prenajímateľa finančnú ani žiadnu inú kompenzáciu finančných prostriedkov ním vložených do zhodnotenia, opráv a údržby predmetu nájmu.

  g) Nájomca sa zaväzuje, že sortiment ponúkaného tovaru bude v súlade s  § 8, ods.3 Vyhlášky č. 527/2007 Ministerstva zdravotníctva SR o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež (ponúkaný tovar nebude obsahovať alkohol, kofeín, chinín a iné zakázané látky).

  4. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

   

  a) Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na sekretariát vyhlasovateľa –Strednej odbornej školy, Sládkovičova 2723/120, 069 01 SNINA v termíne do 6.11.2017 do  15.00 h v zapečatenej obálke s výrazným označením:

  „Obchodná verejná súťaž – Nájom – Nebytové priestory – neotvárať!“

  identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského registra

  v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ, IČO, adresa“

  na adresu:

  Stredná odborná škola
  Sládkovičova 2723/120 
  069 01 SNINA

  Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke vyhlasovateľa súťaže.

  b) Návrh musí obsahovať:

  ·         návrh ceny nájmu v €/m2/rok, vrátane akceptácie všetkých údajov uvedených v bode 3.

  ·         presnú identifikáciu záujemcu (podľa výpisu z obchodného registra resp. živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ), takto:

  o    nájomca – fyzická osoba (titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu) alebo

  o    nájomca – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, zastúpená - titul, meno a priezvisko,  trvalý pobyt, zapísaný v živnostenskom registri: ....... č....... alebo

  o    nájomca – právnická osoba - obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán - podľa výpisu z Obchodného registra resp. iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, IČO, údaj o registrácii – napr. Obchodný register Okresného súdu ......., oddiel ......, vložka ...

  ·         výpis z obchodného resp. živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace na úrovni originálu

  ·         súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže

  ·         kontaktné údaje oprávnenej osoby (napr. telefón, e-mail)

  c) Podľa § 6 ods. 6 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom vyššieho územného celku musia mať písomnú formu, inak sú neplatné. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v lehote podľa písm. e) predložený návrh nájomnej zmluvy meniť alebo dopĺňať.

  d) Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude: ponúkaná cena nájmu, dodržanie podmienok uvedených v bode 3 a podnikateľský zámer s prenajímanou nehnuteľnosťou.

  e) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia predložených ponúk.

  f) Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

  g) Podmienkou na uzatvorenie nájomnej  zmluvy zo strany vyhlasovateľa je, že víťaz O.V.S. je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť byť v tomto registri zapísaný v zmysle bodu 2.

  h) Víťazovi obchodnej verejnej súťaže (schválenému komisiou vyhlasovateľa) bude v lehote podľa písm. e) predložený návrh nájomnej zmluvy a po jeho odsúhlasení bude vyzvaný, aby v určenom termíne podpísal nájomnú zmluvu. Zmluva o nájme nehnuteľného majetku PSK nadobudne účinnosť až po jej schválení predsedom PSK v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení. V prípade neodôvodneného nedodržania termínu na podpísanie nájomnej zmluvy resp. pri odmietnutí podpísania nájomnej zmluvy zo strany víťaza obchodnej verejnej súťaže, je víťaz obchodnej verejnej súťaže povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 100 Eur. Za odmietnutie podpísania nájomnej zmluvy sa považuje aj nečinnosť víťaza obchodnej verejnej súťaže.

  i) V prípade, že s navrhovateľom víťazného návrhu nebude uzatvorená zmluva v termíne určenom vyhlasovateľom z dôvodov na strane navrhovateľa, môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu s účastníkom súťaže, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí.

  j) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.

  k) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

  l) Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom žiadne náklady spojené s účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži.

  m) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť návrh účastníka súťaže v prípade ak tento je dlžníkom vyhlasovateľa, resp. Prešovského samosprávneho kraja, ako zriaďovateľa vyhlasovateľa a organizácií ním zriadených.

  5. Ohliadka majetku:

  Ohliadka majetku na mieste bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore s Ing. Štefanom IVANOM, riaditeľom školy, na tel. č. 057 7623309

  V Snine, dňa 16.10.2017

  Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od  20.10.2017 do 06.11.2017 do 15.00 hod.

   

   

                                                                                                                               Ing. Štefan   I v a n ,

                                                                                                                                  riaditeľ  školy

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Snina
  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
 • +421 577623309, 7622493
  Fax: +421 577580391

Fotogaléria