Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Koniec r. 2018

  Do galérie Koniec r. 2018 boli pridané fotografie.

 • Vianočný koncert, Stretnutie dôchodcov, Vianočný turnaj

 • Nový rok 2019

  Nový rok 2019

  Vyučovanie sa začína 8. januára 2019 (utorok) druhým (dolným) týždňom.

 • Deň otvorených dverí Strednej odbornej školy v Snine

  Dňa 13. decembra 2018 sa v priestoroch SOŠ Snina uskutočnil Deň otvorených dverí pre žiakov základných škôl, rodičov a širokú verejnosť. Žiaci a pedagógovia školy si pripravili ukážky jednotlivých predmetov študijného odboru ochrana osôb a majetku a učebných odborov kuchár a autoopravár - mechanik.

  DOD 2018 na SOŠ Snina otvorilo vystúpenie sninskej hudobnej skupiny The Now, ktorá svojím vystúpením spríjemnila chvíle prítomným v školskej telocvični.

  Študijný odbor ochrana osôb a majetku sa prezentoval v telocvični školy. Predmet poradová  príprava prezentovali žiaci základnými cvikmi. Predmet nepredstavuje len samotné vykonávanie poradových cvikov, ale vytvára usporiadaný systém výchovného pôsobenia na žiakov. Dôležitou úlohou poradovej prípravy je schopnosť jednotlivca, ako aj kolektívu podriadiť sa svojmu nadriadenému.

  Ukážku  overenia všeobecných pohybových schopností a metodický postup pri vykonávaní jednotlivých cvičení potrebných pri talentových prijímacích skúškach priblížil učiteľ telesnej a športovej výchovy  PaedDr. Evald Štofik. Po predvedení jednotlivých cvikov žiakmi odboru si návštevníci mohli vyskúšať jednotlivé cvičenia.

  Ďalej vystúpili žiaci s ukážkou predmetu špeciálna telesná výchova, ktorý vyučuje učiteľ odborných predmetov Ing. Andrej Galanda a je jedným z profilových odborných predmetov. Obsahuje súbor zručností a kompetencií, zameraných na efektívne riešenie bojových a sebaobranných situácií, ktorým môžu byť naši absolventi vystavení počas výkonu svojej profesie. Učivo je zamerané predovšetkým na nácvik pohybových schopností od základných postojov, pádov, držania tela, po techniky úderov, kopov, držaní a hodov až po znehybnenia súpera a odvádzanie osôb.

  Spestrením DOD 2018 boli ukážky práce služobných psov Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Sobrance. Predviedli poslušnosť, vyhľadávanie pašovaných cigariet a zásahy služobného psa. Riaditeľ školy Ing. Štefan Ivan odovzdal OHK PZ Ubľa poďakovanie za profesionálny prístup a spoluprácu pri realizácii aktivít odborných exkurzií a dňa otvorených dverí.

  Predmet Bezpečnostné informačné technológie a manažment bezpečnostných systémov vyučuje pán Ing. Igor Kirňák, ktorý návštevníkom prezentoval dané predmety. Mali možnosť vidieť ukážky jednotlivých zabezpečovacích zariadení, snímačov, kamerových a sledovacích systémov.

  V poslednej časti programu bola ukážka  predmetu špeciálna bezpečnostná príprava. Na streleckom stanovišti si žiaci  preverili zdatnosť, a to streľbou z krátkej plynovej airsoftovej zbrane – repliky modelu Glock 17, ktorá sa využíva v policajných zboroch a armádach po celom svete. Uvedený model využívajú aj príslušníci Policajného zboru SR. Žiaci si vyskúšali streľbu z dlhej airsoftovej zbrane – replika modelu AK 47. Ide o model najznámejšej útočnej pušky na svete, známej pod menom „Kalašnikov“.  Žiaci si po preškolení zásad o bezpečnej manipulácii so zbraňami prevzali okuliare, zbraň, zásobník a následne strieľali na vzdialené terče.  

  Na 2. poschodí školy boli pripravené ukážky 3-ročného učebného odboru kuchár. Majsterka odborného výcviku Mgr. Mária Kepičová a učiteľka odborných predmetov MVDr. Alžbeta Pľutová žiakom priblížili krásy povolania kuchár, po ktorom je aktuálne dopyt na trhu práce.

  Návštevníci sa dozvedeli aj informácie týkajúce sa štúdia tohto odboru, ale aj výhody                                  uplatnenia absolventov odboru kuchár. Žiaci a pedagógovia školy pripravili ukážky stolovania, ktoré sa niesli vo vianočnom duchu. Videli tradičné stolovanie, kde nechýbala kapustnica, hríby, pirohy, pečené zemiaky a kapor, ale aj typické vianočné „bobaľky“, chlieb a oblátky. Pred očami žiakov základných škôl sa pripravovali palacinky a vianočný punč.

  V učebni 2-13 bol prezentovaný učebný odbor autoopravár - mechanik. Žiaci školy pod vedením učiteľa odborných predmetov Ing. Jaroslava Andrejčíka sprístupnili návštevníkom učebné pomôcky , kde mali možnosť vidieť reálne modely jednotlivých častí automobilov.

  Následne návštevníci prešli do dielne ručného spracovania kovov a dielne diagnostiky motorových vozidiel. Pod vedením majstrov odborného výcviku Bc. Rudolfa Barilika, PaedDr. Štefana Isajského a Ing. Michala Kobana  sa oboznámili s teoretickými a praktickými vedomosťami v oblasti diagnostiky a opráv automobilov pomocou moderných diagnostických metód a zariadení.  Žiakov najviac zaujal nedávny dar – osobné motorové vozidlo Citroën C3, ktoré slúži žiakom na praktickom vyučovaní.

  DOD 2018 - deň plný nápadov, kreativity pedagógov a žiakov, ale i predvianočnej pohody a dobrej nálady zaujal všetkých návštevníkov. Ďakujeme za bohatú účasť a tešíme sa na nových študentov.

  Pozrite si video z našeho DOD

 • Ocenenie žiakov SOŠ za projekt „Dobrý nápad“

  Dňa 7. 12. 2018 sa žiaci Strednej odbornej školy v Snine zúčastnili vyhodnotenia projektu „Dobrý nápad“, ktoré sa uskutočnilo v Levoči v priestoroch Gymnázia sv. Františka Assiského. Vyhlasovateľom projektu bola Kresťanskodemokratická mládež Slovenska. Program pozostával z prezentácií výherných projektov a následne aj prezentácie jednotlivých škôl.
              Projekt Dobrý nápad je iniciatíva, ktorej úlohou je inšpirovať a dopomôcť mladým ľuďom pri tvorbe projektov, ktorými chcú prispieť k zlepšeniu svojho okolia a tým pomôcť iným. Naši študenti chceli potešiť ľudí z denného stacionára v Snine a hlavne, chceli byť nápomocní v tom, aby vyčarili úsmev na tvári ľuďom, ktorí nemajú to najcennejšie – zdravie. Súčasťou tímu Jednorožci boli študenti G. Bartková, V. Šimurdová, V. Janková, S. Drapač, T. Bujdoš a E. Pristaš. Spomínaní študenti si odniesli z Levoče 1. miesto a finančnú odmenu vo výške 350€ určenú na ďalšiu realizáciu aktivít projektu. Vďaka projektu mali naši študenti šancu stráviť aspoň pár hodín s ľuďmi, ktorých osud ťažko skúša rôznymi ochoreniami a postihnutiami. Tento čas strávený v dennom stacionári je pre nich veľkým prínosom a každý z nich si uvedomuje cenu zdravia a dôležitosť pomoci iným. Veď všetci sme si rovní, sme rovnocenné ľudské bytosti, ktoré spoločne kráčajú po tej istej planéte. Podať niekomu pomocnú ruku a vyčariť úsmev na tvári a vidieť úprimné iskričky v očiach je najväčšie zadosťučinenie za odvedenú prácu.

  Poďakovanie patrí najmä vedeniu školy, vychovávateľkám ŠI a riaditeľke denného stacionára za to, že nám vytvorili vhodné podmienky na realizáciu projektu.

   

  Gabriela Bartková
                                                                                                              žiačka II.OM

 • DOD 2018

  Do galérie DOD 2018 boli pridané fotografie.

 • Stredná odborná škola na medzinárodnej súťaži SWEETCUP 2018 v Prešove

  Dňa 13. decembra 2018 sme sa zúčastnili súťaže mladých talentov SWEETCUP 2018, ktorá sa konala v priestoroch Strednej odbornej školy gastronómie a služieb v Prešove. Stretli sa tam žiaci viacerých odborov – v odbore cukrár, kuchár, čašník, predavač a po prvý raz súťažili aj odbory pracovník marketingu a barista. 17. ročník sa niesol v znamení „Vôňa tradícií dnes“ pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja PaedDr. Milana Majerského, PhD. Spoluorganizátormi bol Slovenský zväz kuchárov a cukrárov, KAFE KŘIŽKA, CAFÉ ART, DEKORO, s.r.o.
  Na súťaži sa za odbor kuchár zúčastnila naša žiačka Kristína Turbáková zo Strednej odbornej školy v Snine, ktorá sa umiestnila v striebornom pásme. V odbore kuchár pripravila 3 porcie slávnostného dezertu, limit prípravy dezertu bol 25 minút v kuchyni a 20 minút na dokončovanie a zdobenie dezertu na pódiu pred zrakmi porotcov a obecenstva. Hodnotila sa komplexnosť súťažného zadania v súlade s témou, kde podmienkou boli sušené slivky a čokoláda. Žiačka pripravovala dezert, ktorý sa skladal z kakaového korpusu, ktorý bol doplnený šľahačkovým krémom s kúskami sušených sliviek a čokolády. Porcia dezertu nesmela presiahnuť hmotnosť 80 g. Kristína pri príprave predviedla svoj zmysel pre presnosť a detaily. Súťažný zákusok ochutnajú aj zamestnanci školy na vianočnom obede.

 • SOŠ Snina prezentovala projekt „Nič nie je zadarmo..“ v Bratislave

  Dňa 12.12.2018 sa na pôde Štátneho inštitútu odborného vzdelávania v Bratislave uskutočnil hodnotiaci seminár vybraných projektov na podporu organizačného vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu za rok 2018. Za účastí hostí z Ministerstva školstva, financií, zamestnanca Národnej banky Slovenska a úradu vlády sa prezentovali ukončené projekty. Stredná odborná škola v Snine sa zúčastnila hodnotiaceho seminára ako jedna z 23 škôl z celého Slovenska.
  Stredná odborná škola prezentovala projekt pod názvom „Nič nie je zadarmo...“. Realizácia projektu prebiehala v mesiacoch máj 2018 – november 2018. V rámci projektu prebiehali rôzne aktivity. Školenie pedagogických zamestnancov, besedy so zamestnancami bánk na témy úver a dlh, sporenie a investovanie a predchádzanie exekúcii. Záverečnou aktivitou projektu bol workshop žiakov školy prostredníctvom hry Business Master.
  Finančnú gramotnosť je potrebné chápať ako komplexný súhrn znalostí a schopností, ktoré sú podmienené viacerými premennými – vek, rodina, zamestnanie, kultúra, či miesto bydliska. Finančná gramotnosť je podmienená neustálym vývojom, preto je potrebné neustále vzdelávať nielen študentov, ale aj pedagógov, aby sa zvýšilo uplatnenie študentov na trhu práce. Tento projekt splnil stanovený cieľ a jeho výstupy sa budú používať vo vyučovacom procese a mimoškolských aktivitách aj v ďalších rokoch.

 • Dar  Groupe PSA pre žiakov  SOŠ  Snina

  Dar  Groupe PSA pre žiakov  SOŠ  Snina

  Dňa 30. novembra 2018 získala Stredná odborná škola od firmy Groupe PSA Trnava dar – osobné motorové vozidlo značky Citroën  C3, ktoré využijú pedagógovia a žiaci učebného odboru autoopravár-mechanik. Vozidlo výrazne spestrí a zmodernizuje  kvalitu odbornej prípravy žiakov zaradením nových technológií do vyučovania ako sú konektívna navigácia,  ktorá umožňuje vyhnúť sa dopravným zápcham a zlepšiť navádzanie so zobrazovaním vylepšenej kartografie, mirror screen – umožňujúci  pripojiť smartfón a duplikovať jeho obsah na centrálnom displeji, bluetooth  handsfree, využívanie rôznych asistentov jazdy, diagnostiky elektronických zariadení vozidla a pod.

  Touto cestou by sme sa chceli poďakovať vedeniu firmy Groupe PSA a  pánovi Ing. Andrejovi Lukačovičovi za sprostredkovanie daru pre školu.

 • Projekt EUROSCOLA 2019 na SOŠ Snina

  Po štyroch rokoch sa aj Stredná odborná škola opäť zapojila do projektu Euroscola 2019. Naši študenti usilovne pracovali od začiatku školského roka a tému Najdôležitejšie úlohy nového Európskeho parlamentu, ktorými by sa mal zaoberať po Európskych voľbách obsiahli vo viacerých aktivitách.

  Témy, ktoré by v nasledujúcom volebnom období mohol riešiť EP, sú skutočne obsiahle. Ako na besede povedal aj pán minister zahraničných vecí, Miroslav Lajčák, je veľmi náročné vopred stanoviť okruh tém, pretože reálna situácia v Európskej únii sa za štyri roky môže diametrálne zmeniť. Študenti po dôkladnom zvážení aktuálnej problematiky nielen v Európskej únii, ale aj vo svete, považujú za dôležité, aby EP začal riešiť situáciu na Ukrajine – konkrétne ukrajinských študentov, ktorí migrujú na územie Slovenska za účelom štúdia na stredných školách a univerzitách. Základom projektu bola myšlienka pomoci ukrajinským študentom v hesle #weareyoungweareeurope, ktoré vymysleli žiaci druhého ročníka študijného odboru ochrana osôb a majetku.

 • Videohovor s družobnou školou vo Vinohradove na Ukrajine  

  Dňa 22. 11. 2018 sa uskutočnil videohovor medzi žiakmi SOŠ Snina a našej družobnej školy z Ukrajiny vo Vinohradove. Cieľom videoohovoru bolo zistiť, aký záujem majú ukrajinskí študenti o štúdium na Slovensku, ako aj v krajinách Európskej únie a čo očakávajú od štúdia v krajinách EÚ. Ukrajinskí študenti vysoko vyzdvihli lepšie materiálno-technické zabezpečenie našich škôl, slobodu prejavu a pohybu a stav demokracie v porovnaní s Ukrajinou.

 • Návšteva europoslankyne Moniky Smolkovej na pôde SOŠ Snina

  Dňa 23. novembra 2018 navštívila našu školu europoslankyňa Monika Smolková. Hlavným cieľom jej návštevy bola diskusia, v ktorej diskutovali naši žiaci na tému Najdôležitejšie úlohy Európskeho parlamentu, ktorými by sa mal zaoberať po Európskych voľbách 2019. Zameranie nášho projektu sa týkalo najmä ukrajinskej otázky, konkrétne riešenie prechodu ukrajinských študentov na naše územie, ako aj na územie EÚ za účelom štúdia. V neposlednom rade by sme sa chceli poďakovať pani europoslankyni M. Smolkovej, že si aj napriek svojmu nabitému programu a iným povinnostiam našla čas a navštívila školu, a tým podnietila žiakov k inšpiratívnej diskusii a svojimi postrehmi a skúsenosťami urobila pomyslenú bodku v programe Euroscola 2019.

 • Návšteva hraničného prechodu Ubľa

              V pondelok 12.11. 2018 sa žiaci I.OM a niektorí vybraní žiaci zúčastnili návštevy štátnej hranice s Ukrajinou. Cieľom návštevy bolo sa na vlastné oči presvedčiť o tom, aká je skutočná situácia na hraničnom prechode Ubľa. Počas návštevy sme videli naozaj kritickú situáciu, ktorá bola najmä na ukrajinskej strane hranice. Pasová kontrola, prehliadka batožinového priestoru áut a kontrola totožnosti trvali v priemere 2 – 3 hodiny. Aj napriek tomu, že sa colníci  snažili vybavovať jednotlivé kontroly rýchlo, autá čakali v dlhých radoch, ktoré siahali až ďaleko za hraničný prechod.

              Počas návštevy hranice sa nám podarilo natočiť krátke video s ukrajinskou študentkou, ktorá študuje na sninskom gymnáziu. Vo videu nám opisuje svoju cestu a jej trvanie. Podľa jej vlastných skúseností trvá cesta v priemere od 4 – 6 hodín. Avšak niekedy nastane na hranici aj taká situácia, kedy sa čakacia doba predĺži až na 12 hodín. Najvýhodnejšie je podľa nej ísť cez hranicu peši a najmenej áut je počas týždňa v obedňajších hodinách.

 • Exkurzia na štátnej hranici Ubľa – Malyj Bereznyj

             V pondelok 12.11. 2018 sa žiaci I.OM a vybraní žiaci zúčastnili návštevy štátnej hranice s Ukrajinou. Cieľom návštevy bola prehliadka štátnej hranice, ukážka hranice Schengenského priestoru a popis práce colníkov a pracovníkov štátnej hranice.

  Žiaci si vypočuli krátky výklad o náplni práce colníka od policajta, ktorý sprevádzal skupinu našich študentov. Žiaci sa dozvedeli aj to, ako často sa snažia migranti prekročiť hranicu bez platných víz alebo pašovanie tovaru (alkohol, cigarety), ale aj o dôležitosti Schengenského priestoru v rámci integrity krajín Európskej únii. Žiaci mali možnosť vidieť na vlastné oči, ako sa odhaľujú neplatné alebo falošné doklady. V rámci prehliadky colného priestoru, ako aj hraničného priestoru žiaci diskutovali o ukazovateľoch pravosti cestovných dokladov rôznych krajín a štátov.

  Počas exkurzie sa žiaci dozvedeli presné vymedzenie hranice Schengenu a jej bezpečnostné opatrenia. Vďaka našim zvedavým otázkam sme sa dozvedeli veci a informácie, ktoré nie sú bežne dostupné širokej verejnosti. Na otázku, kedy sa migranti chceli naposledy dostať bez platných cestovných dokladov na územie Schengenu sme dostali odpoveď, že posledný nelegálny prechod bol zaznamenaný minulý mesiac.

 • Hudobný večer na školskom internáte

       Aktivity spojené s projektom Euroscola nemusia byť len politického charakteru. Naši žiaci tento projekt poňali tak, aby si pri ňom užili aj kopec zábavy, spoznali nových ľudí a aj osudy iných ľudí. Po odvetnom volejbalovom turnaji dňa 13.11. 2018 sa študenti ubytovaní na školskom internáte pri SOŠ Snina stretli v školskej klubovni, aby si spríjemnili spevom internátne popoludnie.

      Slovenskí študenti zaspievali pesničku A od PrešovaŠednem sebe na lavočku. Spev bol doprevádzaný hrou na klávesy. Ukrajinskí študenti zaspievali pesničku Pidmanula pidvela a Cervona ruta. Spolupráca slovenských a ukrajinských študentov sa nemusí týkať len samotnej školy, vzdelávania, prípadne rôznych aktivít týkajúcich sa politiky. Tento večer nepoukazoval na rozdiely medzi národnosťami, ale spájal dve veľmi blízke kultúry a mladých ľudí.

             

 • Beseda s europoslankyňou Monikou Smolkovou a ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslavom Lajčákom

  Dňa 8.11.2018 sa naši žiaci zúčastnili besedy na pôde Prešovskej univerzity v Prešove, ktorá sa uskutočnila pod záštitou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, rektora Prešovskej univerzity Petra Kónyu, ministra zahraničných vecí a európskych záležitosti Miroslava Lajčáka.

  V dvoch paneloch okrem študentov diskutovali aj europoslankyňa Monika Smolková a štátny tajomník MZV František Ružička. Aj napriek skorému rannému vstávaniu boli žiaci 1.OM a 2.OM aktívni, položili diskutujúcim niekoľko otázok, s ktorými sa potrápil aj pán minister Miroslav Lajčák. Otázky diskutujúcim žiaci zadávali prostredníctvom aplikácie slido.com.

 • Stredná odborná škola v Snine na návšteve Prešovskej univerzity v Prešove

   Len  95 kilometrov od Sniny sa nachádza univerzitné mesto Prešov, ktoré je najbližšie nielen k mestu Snina, ale aj k ukrajinskej hranici. Základom projektu Euroscola 2019
  pre Strednú odbornú školu sa stala myšlienka spolupráce študentov z Ukrajiny a zo Slovenska. Gro nášho projektu je vlastná spoločenská hra EUROKVÍZ, ktorá má preveriť znalosti a vedomosti žiakov týkajúcich sa každodenného života, ale aj Európskej únie a aktuálnej politickej scény.  Otázky v hre sú rozdelené do šiestich kategórií – kuchyňa, tradície, pamiatky, jazyk, bonus a Európska únia.

  Samotné vytvorenie hry nie je až také dôležité – dôležité je posolstvo, ktoré nesie. Na hre EUROKVÍZ sme si v reálnej situácii mohli otestovať našu myšlienku. V priestoroch Prešovskej univerzity sa dňa 14.11. 2018 stretli študenti SOŠ Snina a ukrajinskí vysokoškoláci, aby si zahrali EUROKVÍZ. Celé stretnutie bolo vo vynikajúcej atmosfére, žiaci sa zabavili, ale aj nadobudli nové vedomosti, spoznali nových ľudí a vznikli nové kamarátstva. V troch družstvách (slovenské, ukrajinské a slovensko-ukrajinské) vyhralo slovensko-ukrajinské družstvo. Aj keď sme čakali iný výsledok, víťaz len potvrdil to, že spoločne dokážeme viac a #weareyoungweareeurope. Víťaz dostal symbolickú cenu – tradičné výrobky charakteristické pre Slovensko.

 • Sociologický prieskum o slovensko-ukrajinských vzťahoch

   

  Súčasťou projektu je aj sociologický prieskum v centre mesta Snina. Žiaci SOŠ svoj projekt postavili na myšlienke spolupráce slovenských a ukrajinských študentov. Celý projekt sme postavili na hesle #weareyoungweareeurope.  Študenti vidia zmysel v pomoci Európskej únie ukrajinským študentom kvôli veľkému potenciálu, húževnatosti, šanci na nový a lepší život. Prieskum nebol zameraný na zrušenie hranice Slovenskej republiky a Ukrajiny,
  ani na bezvízový vstup Ukrajincov na územie Európskej únie. Cieľom prieskumu bolo zistiť názor občanov na momentálny stav čakacej doby na štátnej hranici Ubľa. Spoločne vymysleli projekt €urobus – autobusovú linku, ktorá by zabezpečovala dopravu výhradne študentov z Ukrajiny na trase Užhorod – Velkyj Bereznyj – Ubľa – Snina – Humenné – Vranov nad Topľou – Prešov.  Cieľom nápadu €urobus je zníženie čakacej doby na hranici, resp. uprednostnenie pred ostatnou automobilovou dopravou.

  Prieskum zabezpečovalo 9 žiakov a dvaja pedagógovia. Spoločne oslovili 130 respondentov, ktorí vyplnili krátky dotazník a odpovedali na naše otázky. Reakcie ľudí boli zväčša pozitívne, nápad nepovažovali za ohrozenie integrity Slovenskej republiky, ani celkovo Európskej únie. Posledná otvorená otázka dala priestor na vyjadrenie vlastného názoru. Z odpovedí našich respondentov sme si rozšírili obzor, keďže sa dotazníka zúčastnili respondenti rôzneho pohlavia, veku, vzdelania a skúseností.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Snina
  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
 • +421 577623309, 7622493
  Fax: +421 577580391

Fotogaléria