Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Výchovný koncert

  Do galérie Výchovný koncert boli pridané fotografie.

 • Športový deň seniorov

  Do galérie Športový deň seniorov boli pridané fotografie.

 • PČOZ MS 2018

  Do galérie PČOZ MS 2018 boli pridané fotografie.

 • Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa školy


 • Mladý tvorca Nitra 2018

  Do galérie Mladý tvorca Nitra 2018 boli pridané fotografie.

  V dňoch 26. – 27. apríla  2018 sa Stredná odborná škola v Snine zúčastnila 26. ročníka celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl a stredísk a praktického vyučovania, gymnázií a partnerských škôl z Českej republiky Mladý tvorca 2018
  na výstavisku Agrokomplex v Nitre. Hlavným organizátorom výstavy a vyhlasovateľom súťaže Inovácia a technická tvorivosť bolo Ministerstvo hospodárstva SR. Súťaž bola určená predovšetkým žiakom posledných ročníkov základných škôl a ich rodičom, ktorí môžu na nej získať aktuálne potrebné informácie pre rozhodovanie sa o ďalšom štúdiu a budúcom povolaní.

  Strednú odbornú školu v Snine na tomto podujatí v odbore strojárstvo reprezentoval Daniel Britan,  žiak druhého ročníka nadstavbového štúdia v odbore dopravná prevádzka,
  so súťažným výrobkom pod názvom Rezy základnými časťami osobného automobilu. Model  zhotovil v spolupráci s učiteľom odborných predmetov  Ing. Miroslavom Haburajom a majstrami odborného výcviku Ing. Michalom Kobanom a PaedDr. Štefanom Isajským.

  Ich cieľom bolo zhotoviť učebnú pomôcku, ktorej úlohou bude jednoduchým a prehľadným spôsobom sprístupniť žiakom aj učiteľom pohľad na rôzne časti automobilu. Učiteľ aj žiaci tak majú možnosť nielen vidieť jednotlivé časti automobilu, ale aj formou názornej ukážky pochopiť princíp činnosti jednotlivých častí automobilu. Učebná pomôcka svojím obsahom výborne dopĺňa a rozširuje vedomosti, ktoré žiaci získavajú na praktickom vyučovaní predovšetkým tým, že umožňuje nazrieť aj do vnútra jednotlivých častí automobilu, ku ktorým nemá žiak bežne prístup.

  Pomôcka má zvýšiť efekt výkladu učiteľa, ale aj pomôcť lepšie pochopiť problematiku zo strany žiakov. Práca je preto doplnená prezentáciou jednotlivých častí, ktoré učiteľ môže pri preberaní jednotlivých tém využiť. Na výrobu učebnej pomôcky boli použité diely z osobného automobilu Škoda Favorit so vstrekovaním motora Mono motronik. Postup výroby učebnej pomôcky pozostával z nasledujúcich krokov: demontáž jednotlivých častí automobilu, rozdelenie častí do jednotlivých modulov, zhotovenie nosného rámu, vykonanie rezov jednotlivými časťami modulov, povrchová úprava jednotlivých modulov, konečná montáž jednotlivých častí na nosný rám.

  Toto podujatie každoročne podporuje stredoškolské odborné vzdelávanie, najmä systém rozbiehajúceho sa duálneho vzdelávania, a tiež motivuje mladých ľudí ku súťaživosti, kreativite, inováciám, kvalite a podporuje záujem mladých ľudí o podnikanie.

  Návštevníci výstavy mohli vidieť práce žiakov stredných škôl z celého Slovenska. Školy zamerané na potravinárstvo predstavili rôzne regionálne špeciality, typické pre ich región. Výstava bola opätovne spojená s Veľtrhom práce JOB – EXPO 2018 a 20. ročníkom európskych dní pracovných príležitostí a prehliadkou ľudových umeleckých remesiel. 

  Výstavisko Agrokomplex Nitra sa každoročne stáva miestom, kde sa stretávajú riaditelia stredných škôl, zástupcova rôznych firiem a hostia, ktorí si vymieňajú svoje skúsenosti a diskutujú o systéme duálneho vzdelávania na stredných odborných školách.

  soš

 • Deň učiteľov

  Do galérie Deň učiteľov boli pridané fotografie.

 • Video Erasmus+ Praha

  Spomienkové video zo zahraničnej stáže v rámci Erasmus+ 2017 z Prahy od nášho žiaka Tibora Žira z učebného odboru autoopravár - mechanik ....ďakujeme.....

 • Náhradný termín talentových skúšok - výsledky

         odbor     kód žiaka     body          body                body                 celkom          kód rozhodnutia                                                         priemer      psychotesty      tel. príprava

  1.    9245M    TAL4123       50.00          48.00                 36.00                 145.00                   PT

  2.    9245M    TAL6419       45.00          40.00                  38.00                123.00                   PT

  3.    9245M    TAL3674       40.00          44.00                  34.00                 118.00                  PT

  4.    9245M    TAL3541       20.00          41.00                  47.00                 108.00                  PT

  5.    9245M    TAL3668       40.00          40.00                  27.00                 107.00                  PT

  6.    9245M    TAL2631        5.00           27.00                   30.00                   62.00                 PT

  7.    9245M    TAL3774        0.00           29.00                    3.00                    32.00                 TN

   

  Vysvetlivky:

    PT       prijatý(á)      

   TN       neprijatý(á) - nesplnil podmienky prijímacieho konania   

    

  Výsledky zasadnutia prijímacej komisie  budú oznámené v piatok - 13.4.2018.        

         

 • ​​​​​​​PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA - ostatné odbory

  31. 3. 2018

  PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA
  do 1. ročníka pre šk. rok 2018/2019

   

  V zmysle  zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 62/2017 schváleného dňa 16. októbra 2017, uznesením č. 596/2017, riaditeľ SOŠ  určuje  tieto podmienky prijímacieho konania:

      

  I. Počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka:

       b) u č e b n é   o d b o r y :   (dĺžka štúdia 3 roky)  1 trieda

  2433H  obrábač kovov                                                             6 žiakov         

  2487H01  autoopravár – mechanik                                       12 žiakov

  6445H   kuchár                                                                      12 žiakov

       

  II. Termíny konania prijímacích skúšok - 1. kolo:
      1. termín  - 14. máj 2018 (pondelok)
      2. termín  - 17. máj 2018 (štvrtok)

   

          O tom, či sa na škole vykoná ďalšia prijímacia skúška na nenaplnený počet miest, rozhodne     riaditeľ školy do 6. júna 2018.

          Druhé kolo prijímacích skúšok bude 19. júna 2018 (utorok).

   

  III. Kritériá prijatia na štúdium platné pre učebné odbory

   

  • Riaditeľ SOŠ prijme d všetkých učebných odborov uchádzačv bez prijímacích skúšok na základe pradia zostaveného z celkového prospechového priemeru známok v 6. až 9. ročníku ZŠ a výsledkov celoslovenského testovania žiakov TESTOVANIE 9 - 2018. Za prspechový priemer každý žiak(-čka) môže získať bdy podľa Tabuľky 1 (max. 100 bodov) a za výsledky TESTOVANIA 9 - 2018 pdľa Tabuľky 2 (max. 25 bodov za každý predmet).

  Maximálny počet bodov, ktoré môže získať žiak v prijímacom  konaní pre učebné  odbory je 150 bodov.

  • Kritériám vyhvejú žiaci, ktorí sú umiestnení vo výsledkovej listine do poradového čísla zhodného s určeným počtom prijímaných žiakov v jednotlivých učebných odboroch.
  • V prípade rvnosti bodov budú mať prednosť uchádzači:

  - podľa § 67 ods. 3 zákona 245/2008 Z.z.  prijme riaditeľ SOŠ prednostne uchádzača, ktorý má zmenenú   pracovnú schopnosť.

   

  Tabuľka 1                                                        Tabuľka 2

  Priemer známok                                            TESTOVANIE 9 – 2018

  od              do            body                              od                do               body

  1,00         1,20        100                                   100 %          89,50 %          25

  1,21         1,40          95                                   89,49 %        79,50 %         23

  1,41         1,60          90                                   79,49 %        69,50 %         21

  1,61         1,80          85                                   69,49 %        59,50 %         19

  1,81         2,00          80                                   59,49 %        49,50 %         17

  2,01         2,20          75                                   49,49 %        39,50 %         15

  2,21         2,40          70                                   39,49 %        29,50 %         13

  2,41         2,60          65                                   29,49 %        19,50 %         11

  2,61        2,80           60                                  19,49 %        9,50 %            9

  2,81        3,00           55                                    9,49 %        0,00 %            0

  3,01        3,20           50

  3,21        3,40           40

  3,41        3,60           30

  3,61       3,80            20

  3,81       4,00           10

  4,01       4,20             5

  4,21       4,40             0

   

  1. V každom ročníku za zníženú známku zo správania na stupeň 2 – odpočítava sa 5 bodov, za zníženú známku zo správania na stupeň 3 – odpočítava sa 10 bodov a za zníženú známku zo správania na stupeň 4 – odpočítava sa 15 bodov .
  2. Žiak a zákonný zástupca sa dostavia do školy za účelom obdržania ústnych a písomných pokynov, potrebných pre materiálne vybavenie žiaka v jednotlivých učebných odboroch.
  3. Riaditeľ SOŠ rozhodne o prijatí – neprijatí  žiaka na štúdium podľa uvedených kritérií vyhodnotených prijímacou komisiou. Po zverejnení výsledkov prijímacieho konania vydá rozhodnutie v zmysle platnej legislatívy.
  4. Zákonný zástupca žiaka sa zúčastní zápisu prijatých uchádzačov, ktorým bude termín, miesto a spôsob zápisu doručený spolu s rozhodnutím o prijatí.

   

  IV. Navýšenie počtu prijatých žiakov:

        Prijímacia komisia navýši počet prijatých žiakov do jednotlivých učebných odborov ( ak záujem prevyšuje  plán výkonov v danom odbore) v prípade, že niektoré učebné odbory nebudú naplnené. Stredná odborná škola Snina zachová celkový počet tried podľa plánu výkonov školy (1 trieda) schváleného zriaďovateľom.

       Podmienky prijímacieho konania do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019 boli schválené radou školy dňa  19. 1. 2018 a pedagogickou radou dňa 7.3. 2018.

   

  V Snine 17. 01. 2018                                                                     Ing. Štefan   I v a n, Riaditeľ SOŠ

 • Erasmus+ 2018 Praha

  Do galérie Erasmus+ 2018 Praha boli pridané fotografie.

 • Výsledky talentových prijímacích skúšok

  Výsledky talentových prijímacích skúšok pre šk. rok 2018/2019

   

         Odbor          Kód žiaka       Body             Body za           Body za       Body          Kód                                                                  za priemer    psychotesty   tel. prip.       celkom       rozhodnutia

    1.  9245M          TAL6160             45.00           46.00           34.00            125.00          PT

    2.  9245M          TAL0532             30.00           35.00           45.00            118.00          PT

    3.  9245M          TAL8743             40.00           50.00           27.00            117.00          PT

    4.  9245M          TAL9444             50.00           36.00           29.00            115.00          PT

    5.  9245M          TAL9110             45.00           36.00           32.00            113.00          PT

    6.  9245M          TAL0127             35.00           40.00           37.00            112.00          PT

    7.  9245M          TAL3660             40.00           38.00           31.00            109.00          PT

    8.  9245M          TAL0822             35.00           34.00           35.00            104.00          PT

    9.  9245M          TAL5811             35.00           36.00           30.00            101.00          PT

   10.  9245M          TAL7168            25.00           42.00           32.00             99.00           PT

   11.  9245M          TAL7981            10.00           41.00           45.00             96.00           PT

   12.  9245M          TAL5232            15.00           41.00           39.00             95.00           PT

   13.  9245M          TAL2764            30.00           36.00           27.00             93.00           PT

   14.  9245M          TAL4683            15.00           39.00           39.00             93.00           PT

   15.  9245M          TAL8611            30.00           34.00           27.00             91.00           PT

   16.  9245M          TAL8628            15.00           34.00           42.00             91.00           PT

   17.  9245M          TAL4384             25.00          33.00           32.00             90.00           PT

   18.  9245M          TAL2191            20.00           30.00           39.00             89.00           PT

   19.  9245M          TAL5888            25.00           33.00           27.00             85.00           PT

   20.  9245M          TAL3476            20.00           27.00           38.00             85.00           PT

   21.  9245M          TAL0243            20.00           35.00           27.00             82.00           PT

   22.  9245M          TAL6804            10.00           37.00           34.00             81.00           PT

   23.  9245M          TAL6340            15.00           38.00           32.00             80.00           PT

   24.  9245M          TAL6148            15.00           38.00           27.00             80.00           PT

   25.  9245M          TAL1502            15.00           33.00           27.00             75.00           PT

   26.  9245M          TAL5387              5.00           32.00           32.00             69.00           PT

   27.  9245M          TAL8666              0.00           27.00           39.00             66.00           PT

   28.  9245M          TAL1085              0.00           27.00           37.00             59.00           PT

   29.  9245M          TAL2947              0.00           30.00           27.00             57.00           PT

   30.  9245M          TAL2453              0.00           28.00           31.00             44.00           PT

   31.  9245M          TAL3774              0.00              0.00            0.00               0.00           náhradný termín

   32.  9245M          TAL9120              0.00           40.00           21.00             61.00           TN

   33.  9245M          TAL2056              0.00           24.00           34.00             58.00           TN

   34.  9245M          TAL4465              0.00           18.00           37.00             55.00           TN

   35.  9245M          TAL4920              0.00           21.00           37.00             53.00           TN

   36.  9245M          TAL2631              5.00           27.00           20.00             52.00           TN

   37.  9245M          TAL3932              0.00           24.00           26.00             50.00           TN

   38.  9245M          TAL9431              0.00           27.00           18.00             40.00           TN

   39.  9245M          TAL8228              0.00           39.00            5.00             39.00            TN

   40.  9245M          TAL4123             50.00            0.00            0.00             61.00            náhradný termín

   41.  9245M          TAL6419             45.00            0.00            0.00             45.00            TC

   42.  9245M          TAL3674             40.00            0.00            0.00             40.00            TC

   43.  9245M          TAL3668             40.00            0.00            0.00             40.00            TC

   44.  9245M          TAL1991             30.00            0.00            0.00             36.00            TC

   45.  9245M          TAL7285             35.00            0.00            0.00             35.00            TC

   46.  9245M          TAL3541             20.00            0.00            0.00             20.00            TC

   47.  9245M          TAL1878             20.00            0.00            0.00             20.00            TC

   48.  9245M          TAL2950             20.00            0.00            0.00             20.00            TC

   

   

  Vysvetlivky:

    PT       prijatý(á)      

   TN       neprijatý(á) - nesplnil podmienky prijímacieho konania   

   TC       nezúčastnil sa PS      

           

           

  Zápis prijatých žiakov sa uskutoční od 9. apríla  2018 do 13. apríla 2018 v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod. v riaditeľni školy.  Na zápis donesie zákonný zástupca zápisný lístok, ktorý mu vydala základná škola.

  Náhradný termín talentových skúšok – 11. apríl 2018 (streda)

 • Talentové PS

  Do galérie Talentové PS boli pridané fotografie z druhého dňa.

 • Spomienkový volejbalový turnaj na počesť Bohdana Smilnického

  23. 3. 2018
 • EČ a PFIČ MS

  Do galérie EČ a PFIČ MS boli pridané fotografie.

 • Zahraničná stáž žiakov SOŠ Snina v Prahe

  Dňa 3.3.2018, vycestovala skupina 17 žiakov Strednej odbornej školy v Snine z odboru autoopravár-mechanik a kuchár na pracovnú zahraničnú stáž, ktorá sa organizuje z finančných zdrojov EU v rámci projektu Erasmus+. Výkon odbornej praxe v zahraničí je realizovaný vo firmách zameraných na oblasť autoopravárenského priemyslu a gastronómie. Hlavným cieľom zahraničnej praxe je umožniť žiakom školy získať osobné skúsenosti v zahraničí, plniť si pracovné povinnosti a zadané úlohy, prispôsobiť sa novému spoločenskému a pracovnému prostrediu, zvýšiť ich motiváciu do práce, flexibilitu a pracovnú mobilitu a rozvíjať komunikačné a sociálne zručnosti žiakov, overiť získané teoretické vedomosti pri výkone odbornej praxe v multikultúrnom prostredí.
  Počas prvých dvoch dní žiaci absolvovali prehliadku Prahy s odborným výkladom. Veríme, že pobytom v zahraničí sa rozvinie záujem žiakov o poznanie geografie, histórie, kultúry, umenia, tradícií a životného štýlu obyvateľov Českej republiky.   IG

 • Žiaci odboru ochrana osôb a majetku na 3. kole žiackej ligy VUKABU a TAÚK v Snine

  Karate klub Snina zorganizoval v sobotu 24. februára 2018 3. kolo žiackej ligy Východoslovenskej únie karate a bojových umení a Tatranskej únie karate v Mestskej športovej hale v Snine. Súťaže sa zúčastnilo 15 klubov a 144 súťažiacich.

  Pri organizácii podujatia pomáhali žiaci odboru ochrana osôb a majetku a žiaci učebného odboru kuchár.

  Karate klub Snina ďakuje všetkým zúčastneným za pomoc a príjemnú atmosféru.

 • Žiaci SOŠ Snina na Dni remesiel 2018

  Dňa 23. februára 2018 sa žiaci Strednej odbornej školy v Snine z odborov autoopravár-mechanik, kuchár a vlasová kozmetika pod vedením majstrov OV zúčastnili, šiesteho ročníka Dňa remesiel vo Vranove nad Topľou. Mali možnosť vidieť remeselníkov z rôznych oblastí remeselnej výroby – výroba krojov, maľovanie na plátno, rekonštrukcia obrazov, kováčstvo, drevorezbárstvo, včelárstvo a mnoho ďalších. Zároveň sa predstavili so svojimi exponátmi a zaujímavou prednáškou aj pracovníci Kaštieľa a archeoparku Hanušovce nad Topľou. Žiaci mali  v rámci exkurzie  možnosť  spoznať bližšie predvádzané ekologické vozidlo. Deň remesiel obohatil svojim programom známy spevák Pavol Hammel. Veríme, že si žiaci odniesli veľa pekných a zaujímavých zážitkov

 • Žiaci SOŠ Snina na ceste stredovekom

  Dňa 21.2.2018 žiaci z I.OM Strednej odbornej školy v Snine navštívili Vihorlatské múzeum v Humennom, kde sa konalo podujatie Cesta stredovekom. Žiaci si vypočuli dve krátke prezentácie na témy: Šľachtické sídla horného Zemplína a Zbojníci z Vlčích hôr, ktoré odprezentovali študentky piateho ročníka odboru história z Prešovskej univerzity v Prešove, a to Bc. Kristína Taňkošová a Bc. Radka Demjanová. Prednášková časť bola doplnená otázkami a edukačnými aktivitami vo forme kreslenia tušom na papier a čítania historického výhražného listu mestu Bardejov a jeho následným prekladom. V poslednej časti programu žiaci Strednej odbornej školy v Snine absolvovali prehliadku expozícií a výstav Vihorlatského múzea. Boli oboznámení s historickými faktami a zaujímavosťami, po ktorých nabudení históriou odchádzali domov.

  Mgr. Marianna Štofirová

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Snina
  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
 • +421 577623309, 7622493
  Fax: +421 577580391

Fotogaléria