Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Informácie o prijímacom konaní 2022/2023

  Informácie o prijímacom konaní 2022/2023

  Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka môže podať prihlášku na vzdelávanie, v ktorej uvedie podľa záujmu v poradí najviac dva odbory vzdelávania, ktoré nevyžadujú talentové skúšky a najviac dva odbory vzdelávania, ktoré vyžadujú talentové skúšky.

  Prihláška na vzdelávanie sa podáva podľa vzoru schváleného a zverejneného ministerstvom školstva – pozri TU.

  !!! POZOR ZMENA !!!

  uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka podáva prihlášku na vzdelávanie riaditeľovi strednej školy do 20. marca 2022

  hodnotenie žiaka uvedené v prihláške na vzdelávanie potvrdzuje základná škola, ktorú žiak navštevuje

  • ak to nie je možné, k prihláške na vzdelávanie sa pripoja vysvedčenia zo základnej školy alebo ich overené kópie.

  !!! NOVINKY !!!

  • riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 18. mája 2022 (v čase od 0:00 do 23:59)
  • ak bol uchádzač prijatý na vzdelávanie v strednej škole, uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie najneskôr do troch pracovných dní od termínu zverejnenia výsledkov prijímacieho konania (18. mája 2022)
  • ostatné rozhodnutia o prijatí, ktoré sa vzťahujú na školy a odbory vzdelávania uvedené v prihláške na vzdelávanie, strácajú platnosť.

  Počet žiakov, ktorých možno prijať do triedy prvého ročníka  

  študijný  odbor: (dĺžka štúdia 4 roky)  1 trieda     9245 M ochrana osôb a majetku                       24 žiakov

  Termíny konania talentových prijímacích skúšok – prvé kolo  - 1. termín      4. máj 2022  a 5. máj  2022                                                                                                                 - 2. termín      11. máj 2022 a 12. máj 2022

   

  učebné odbory : (dĺžka štúdia 3 roky)  2 triedy 

  • 2487 H 01 autoopravár mechanik           18 žiakov
  • 6445 H      kuchár                                      18 žiakov

  Termíny konania prijímacích skúšok – prvé  kolo:                   - 1. termín  -     2. máj 2022 (pondelok)
                                                                                                   - 2. termín  -     9. máj 2022 (pondelok)

  KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA riaditeľ školy zverejní do 28. februára 2022.

 • Návrat do škôl od 10.1.2022_2

  V súvislosti s otváraním škôl a školských zariadení odo dňa 10. januára 2022 Vás chceme informovať, že materské školy a špeciálne materské školy, základné školy a špeciálne základné školy, stredné školy (vrátane 8-ročných gymnázií) a špeciálne stredné školy, praktické školy, odborné učilištia a školské internáty budú fungovať naďalej podľa manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR verzia 1.6.

  Školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 6 a § 33 ods. 12 školského zákona a krúžková činnosť sa vo všetkých školách a školských zariadeniach neuskutočňujú, avšak na základe uznesenia vlády zo dňa 7. januára 2022 bude v najbližších dňoch prijatá zmena nového COVID Automatu, od ktorého sa bude ďalej odvíjať aktualizácia manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR. Ten bude upravovať režim vyššie uvedených aktivít, vrátane krúžkovej činnosti.

  Aplikačná pomôcka pre podporu duševného zdravia v školách

   

 • Návrat žiakov do školy od 10.1.2022

  Na základe informácií z ministerstva školstva sa po predĺžených vianočných prázdninách dňa 10. januára 2022 všetci žiaci vrátia k prezenčnej forme vyučovania v škole.

  Vyučovať bude podľa rozvrhu hodín  - horný týždeň. Školy sa riadia od pondelku súčasným školským semaforom.

  Žiaci počas prvej vyučovacej hodiny si urobia samotesty a ich použitie zadajú cez triednych učiteľov do systému EduPage. Taktiež po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka. Doporučujem vyhlásenie zadať elektronicky cez stránky EduPage - žiadosti/vyhlásenia.

  Ďalšie informácie budú zaslané v správe cez Edupage a sú aj na webe MŠVVaŠ SR:

  https://www.minedu.sk/b-groehling-ziaci-sa-vratia-do-skol-v-planovanom-termine-10-januara/

  Manuál školský semafor: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

  Vyhlásenie o bezpríznakosti: https://www.minedu.sk/data/att/21287.docx

  Vyhláška: https://www.minv.sk/.../vestnik_vlady_sr.../vyhlaska_262.pdf 

 • Úradné hodiny

  Úradné hodiny

  Úradné hodiny na sekretariáte  a ekonomickom úseku pre žiakov a rodičov školy:

  pondelok - piatok              

  13.00 - 14.00 hod.

  Všetky potvrdenia o návšteve školy a ostatné úradné dokumenty (tlačivo o návšteve školy z ÚPSVaR, z dopravného podniku alebo inej organizácie, žiadosti o štipendium) pre žiakov vybavujú študenti prostredníctvom triednych učiteľov, alebo elektronicky na:

  sekretariat@sos-sv.vucpo.sk

  Rodičia majú možnosť si vygenerovať aj elektronické potvrdenie o návšteve školy.

  Tento modul umožňuje rodičom, žiakom a učiteľom kedykoľvek si vytlačiť potvrdenie o návšteve školy / o zamestnaní. Hoci toto potvrdenie nemá pečiatku školy, obsahuje QR kód, ktorým sa dá pravdivosť potvrdenia kedykoľvek overiť. Potvrdenie s QR kódom je preto praktickejšie a zároveň bezpečnejšie ako tradičné papierové potvrdenie s pečiatkou, lebo sa nedá nijako sfalšovať.

  Pozrite aj: Ako rodič vytlačí potvrdenie o návšteve školy?

 • Termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023

  Termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023

  V súlade s § 68 ods. 1 a § 161m ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/23 s účinnosťou od 1. 1. 2022 nasledovne:

  ✓ Termíny konania prijímacích skúšok na gymnáziá, stredné odborné školy, školy umeleckého priemyslu a konzervatóriá 

         1. termín:

  - odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania: ▪ 2. 5. 2022 alebo 3. 5. 2022

   - odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania: ▪ 4. 5. 2022, 5. 5. 2022 alebo 6. 5. 2022 

        2. termín:

  - odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania: ▪ 9. 5. 2022 alebo 10. 5. 2022

  - odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania: ▪ 11. 5. 2022, 12. 5. 2022 alebo 13. 5. 2022

   

  ✓ Termíny konania prijímacích skúšok na stredné športové školy

  Overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania v odboroch vzdelávania sa na stredných športových školách koná v dvoch fázach:

  - prvá fáza - overenie športového výkonu: o od 21.3. do 14.4.2022 pre všetky druhy športov (spoločné pre oba termíny prijímacej skúšky)

  - druhá fáza – psychodiagnostické vyšetrenie:  4. 5. 2022, 5. 5. 2022 alebo 6. 5. 2022 (1. termín) alebo  11. 5. 2022, 12. 5. 2022 alebo 13. 5. 2022 (2. termín)

  Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 je 18. 5. 2022 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).

 • Športová vianočná výzva – VIANOCE V POHYBE

  Športová vianočná výzva – VIANOCE V POHYBE

  Pozdravujeme všetky deti materských škôl, žiakov základných škôl a študentov stredných škôl v našom meste Snina. Oddelenie školstva a mládeže si pre vás pripravilo športovú prázdninovú výzvu s názvom „Vianoce v pohybe“. Pretože vianočné prázdniny nie sú  len o sladkostiach, darčekoch a sedení pri telke, tak poďte rozhýbať svoje telo.

  Čo pre vás pripravili?

  Výzvu rozdelili do 4 kategórii:

  1. kategória – materské školy – 10 drepov

  2. kategória – 1. stupeň ZŠ – 20 jumping jacks (hviezdicový skok)

  3. kategória – 2. stupeň ZŠ – 10 angličákov

  4. kategória študenti SŠ - ľubovoľná trasa na 3 km

  Pre prvé 3 kategórie sú určené cviky kde musíte zvládnuť určitý počet opakovaní za čo najrýchlejší čas. Pri mladších deťoch prosíme rodičov o spoluprácu a nahrávanie videa.

  Vo 4. kategórii, čiže beh, odošli len výsledok údajov (snímku obrazovky) z aplikácie vhodnej pre beh.

  Nemusíš posielať hneď svoj prvý pokus, ale trénuj zlepšuj sa a svoj najlepší výkon pošli vo forme videa na e-mailovú adresu tomas.kepic@snina.sk do 5. januára 2022. Do správy nezabudni uviesť svoje meno, kategóriu, vek a názov školy, ktorú navštevuješ. V prípade akýchkoľvek informácii kontaktujte oddelenie školstva a mládeže.

  Najlepšie výkony v každej kategórii budú odmenené permanentkou na 10 hodinových vstupov  do vodného sveta v plavárni Snina. Samozrejme odmenené bude aj 2. a 3. miesto v podobe darčekového balíčka. 

  Tešíme sa na vaše výkony, prajeme vám krásne vianočné sviatky prežité v zdraví, pokoji a v kruhu svojej rodiny.

  Športu zdar!

   

  Video k Vianoce v pohybe.mp4<https://drive.google.com/file/d/1LkbmC_rSpbffVaHIu59X7f0G9XBWUZ8_/view?usp=sharing>drive.google.com

 • Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 13. 12. 2021

  Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 13. 12. 2021

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

  1. S účinnosťou od 13. decembra 2021 do 17. decembra 2021 mimoriadne prerušuje   

  a) školské vyučovanie v základných školách pre žiakov na druhom stupni s výnimkou                 

             I. základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a 

            II. základných škôl pri zdravotníckych zariadeniach,   

  b) školské vyučovanie v stredných školách s výnimkou   

           I. stredných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a       

         II. praktického vyučovania v stredných zdravotníckych školách,   

  c) prevádzku školských zariadení pre žiakov podľa písmen a) a b), na ktorých sa vzťahuje mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole.

  2. Riaditelia škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie pre žiakov podľa bodu 1, na ktorých sa vzťahuje mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole.

  3. Ak podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu, školské vyučovanie v školách pre žiakov podľa bodu 1 a doučovanie v súlade s projektom „Spolu múdrejší II“ a „Spolu úspešnejší“ sa môže uskutočňovať pre skupiny jedného pedagogického zamestnanca a najviac piatich žiakov.

  4. Prevádzka zariadení školského stravovania pre stravníkov, ktorí sú žiakmi podľa bodu 1 písmen a) a b), na ktorých sa vzťahuje mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole, sa umožňuje len v rozsahu výdaja jedál a nápojov.Rozhodnutie č. 2020/21911:1-A1810 z 25. novembra 2021 zostáva platné v častiach, ktoré nie sú dotknuté týmto rozhodnutím.

  Odôvodnenie:

  Mimoriadne prerušenie školského vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení nadväzuje na aktuálne platné uznesenie vlády Slovenskej republiky z 8. decembra 2021, ktorým bolo ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky uložené vydať rozhodnutie o mimoriadnom prerušení školského vyučovania v školách pre žiakov, na ktorých sa nevzťahuje výnimka z obmedzenia slobody pohybu a pobytu.

  Súbory na stiahnutie

 • Smútočné oznámenie

 • Angažovaná škola 2021.

  Angažovaná škola 2021.

  Dobrý deň, je mi veľkým potešením Vám oznámiť, že Vaša škola sa v 2. ročníku oceňovania Angažovaná škola - národná cena za service learningový projekt stala semifinalistom národného kola, vďaka čomu jej prináleží značka Angažovaná škola 2021. GRATULUJEM! 

  Projekt, ktorý ste s Vašimi žiakmi a žiačkami realizovali, je príkladom efektívneho prepájania obsahu kurikula s realizáciou aktivít vychádzajúcich z potrieb komunity, v ktorej sa škola nachádza.Tešíme sa, že ste sa s nami o Váš príbeh podelili a že ho môžeme ďalej zdieľať ako dobrý príklad z praxe.

  Veríme, že bude inšpiratívnym aj pre ďalšie školy. Budeme ho šíriť aj prostredníctvom webu www.angazovanaskola.skJe nám veľmi ľúto, že plánované prijatie u pána ministra školstva, ktorého ministerstvo nad ocenením prevzalo záštitu, sa v tomto období nemôže uskutočniť. Veríme však, že v budúcom roku bude situácia priať aj osobným stretnutiam a budete môcť prijať pozvanie na pripravovanú konferenciu k téme service learning vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže k dobrovoľníctvu, ktorá sa uskutoční 23.-24.3.2022 v Banskej Bystrici. Na nej by sme Vašu skúsenosť verejnosti radi predstavili. V priebehu dnešného dňa bude médiá o výsledkoch národného kolaoceňovania informovať aj Ministerstvo školstva.

  Ešte raz Vám ďakujeme za zapojenie sa, gratulujeme k značke a želáme ešte veľa podobných úspechov.S pozdravom Mgr. Dominika Hradiská, Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií.

 • Slávnostné odovzdávanie stužiek

  Zelená stužka, ktorá je dlhé roky symbolom nádeje a blížiacich sa maturít, je neodmysliteľnou súčasťou každého maturanta. Dňa 26. novembra 2021 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie stužiek maturantom IV.OM. Aj keď sme netancovali na známe slová piesne „Navždy sa zachová v pamäti stužková.“, dúfame, že aj táto chvíľa sa našim žiakom navždy vryje do pamäti a odložia si ju do svojej mozaiky spomienok.

 • Moderná gastronómia

  28. november sa na SOŠ Snina niesol v duchu modernej gastronómie. V rámci odborného výcviku, ktorý bol rozdelený na dve časti sa žiaci naučili nové trendy v oblasti gastronómie. Prvá časť bola venovaná inováciam v kuchárskej oblasti a druhá časť bola venovaná moderným trendom v cukrárenskom svete. 

  V rámci zdravšieho stravovania bolo žiakom predvedené nové vakuové varenie SOUS – VIDE. Vakuovo balené suroviny sa varia pri nízkych teplotách 55 – 78°C, pri zachovaní maximálnych hodnôt výživných látok dôležitých pre ľudský organizmus.

  O svoje cukrárenské poznatky, zážitky a skúsenosti sa s nami podelil náš absolvent  odboru kuchár, Roman Břečka, ktorý sa venuje najmä cukrárstvu. Roman pôsobí  v luxusnom hoteli v Rakúsku ako cukrár a venuje sa najmä  modernému cukrárstvu. Svoje skúsenosti predviedol aj našim žiakov. Ako sa hovorí, je lepšie raz vidieť, než stokrát počuť. Nuž, posúďte sami. 

 • Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 29. 11. 2021

  Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 29. 11. 2021

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

  A. S účinnosťou od 29. novembra 2021 do 9. januára 2022 mimoriadne prerušuje       

  a) školské vyučovanie v jazykových školách; ak to prevádzkové podmienky umožňujú, riaditelia jazykových škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie poslucháčov,       

  b) školské vyučovanie v základných umeleckých školách; ak to prevádzkové podmienky umožňujú, riaditelia základných umeleckých škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie,       

  c) prevádzku centier voľného času; ak to prevádzkové podmienky umožňujú, riaditelia centier voľného času zabezpečia činnosti centier voľného času dištančnou formou.

  B.

  1. Školské vyučovanie sa uskutočňuje v škole (prezenčne) a školské zariadenia sú v prevádzke na základe predloženia vyhlásenia o bezpríznakovosti.

  2. Prevádzka zariadení školského stravovania pre stravníkov, ktorí nie sú deťmi, žiakmi alebo zamestnancami príslušnej školy alebo školského zariadenia, sa umožňuje len v rozsahu výdaja jedál a nápojov.

  3. Prevádzka školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie sa uskutočňuje len v rozsahu vykonávania individuálnej odbornej činnosti.4. Vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona najmä

  • a) výlety a exkurzie,         
  • b) športové výcviky a školské športové súťaže,         
  • c) pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,         
  • d) kurzy na ochranu života a zdravia,         
  • e) kurzy pohybových aktivít v prírode,         
  • f) saunovanie,         
  • g) dni otvorených dverí.

  5. Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2021/2022 uskutočnia vo všetkých školách v termíne od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022.

  6. V období školského vyučovania môže riaditeľ školy podľa § 150 ods. 5 školského zákona poskytnúť žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19 voľno viac ako päť dní so súhlasom zriaďovateľa. Ak riaditeľ školy poskytne žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried takéto voľno, čas poskytnutého voľna sa považuje za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole.

  7. Ak sa obmedzí alebo preruší prevádzka vo vzťahu k jednej triede alebo viacerým triedam na základe opatrení príslušných orgánov z dôvodu ochorenia COVID-19 alebo podozrenia na ochorenie COVID-19, považuje sa to za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole; to platí aj ak ide o obmedzenie prevádzky vo vzťahu k škole alebo školskému zariadeniu.

  8. V triedach alebo školách, v ktorých sa neuskutočňuje školské vyučovanie v škole (prezenčne) z dôvodu podľa bodov 6 a 7, riaditelia škôl zabezpečia pre deti alebo žiakov dištančné vzdelávanie.

  9. Ak sa dieťa alebo žiak nezúčastní výchovy a vzdelávania v škole počas obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania aktuálne platným uznesením vlády Slovenskej republiky, považuje sa to za ospravedlnenú neprítomnosť; ak to prevádzkové podmienky umožňujú, riaditelia škôl zabezpečia pre takéto deti alebo žiakov dištančné vzdelávanie.

  10. Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 školského zákona       

  a) sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o žiaka,       

  b) sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,       

  c) nie je obmedzená, ak ide o dieťa, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné.

  11. Škola oznámi územne príslušnému okresnému úradu v sídle kraja na účely poskytovania ošetrovného údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu určenom zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a spôsobom určenom Sociálnou poisťovňou podľa stavu k poslednému dňu príslušného mesiaca v termíne do 3. dňa nasledujúceho mesiaca. Okresný úrad v sídle kraja tieto údaje oznámi Sociálnej poisťovni do siedmich dní odo dňa ich oznámenia školou.

  12. Škola oznámi Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) údaje o deťoch, žiakoch a zamestnancoch vo vzťahu k výskytu ochorenia COVID-19 na škole a o spôsobe zabezpečenia školského vyučovania počas krízovej situácie v rozsahu a spôsobom určenom ministerstvom        a) každý pondelok a        b) bezodkladne pri každej zmene situácie v škole z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.

  13. Zrušuje sa rozhodnutie č. 2020/18439:1-A1810 z 31. augusta 2021 v znení rozhodnutia č. 2021/18439:2-A1810 z 15. októbra 2021.Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.

  Odôvodnenie:Mimoriadne prerušenie školského vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení nadväzuje na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 695 z 24. novembra 2021, ktorým bol vyhlásený v súlade s čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov dňom 25. novembra 2021 núdzový stav z dôvodu zhoršenia epidemickej situácie v súvislosti s ochodením COVID-19 a obmedzenie slobody pohybu a pobytu.

  Termín vianočných prázdnin sa určuje v nadväznosti na potrebu zníženia mobility v čase núdzového stavu v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 695 z 24. novembra 2021.

  https://www.minedu.sk/data/att/21290.pdf

  26. 11. 2021, aktuálny školský semafor – 

  https://www.minedu.sk/data/att/21286.pdf

  https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

   

 • Upracme Slovensko - Svetový čistiaci deň 2021

  Žiaci školského internátu sa zapojili do výzvy Upracme Slovensko - Svetový čistiaci deň 2021 a spoločne tak ešte v septembri vyčistili areál Strednej odbornej školy a nemocničný park. 

 • Európsky deň jazykov 2021 na SOŠ Snina

  26. september už tradične pripadá na Európsky deň jazykov. Ani tento školský rok sme na  Európsky deň jazykov nezabudli a pripravili sme pre našich študentov rôzne aktivity, ktoré boli zamerané na jazykovú komunikáciu, solidaritu, interkultúrne porozumenie a vzájomnú toleranciu medzi národmi a v neposlednom rade podporu mnohojazyčnosti v celej Európe.

  Učitelia slovenského jazyka a literatúry a cudzích jazykov pripravili pre svojich študentov celú škálu rôznych úloh a cvičení. Študenti sa zamerali na prácu s výrazmi v jednotlivých jazykoch EÚ. Na hodinách cudzích jazykov sa popasovali s najdlhšími slovami, unikátnymi slovami, problémy im nerobili ani idiómy, či určovanie jazykov zo zvukových nahrávok.

  Na hodinách slovenčiny skladali rôzne palindromy a vyskúšali si rýchlu a pomalú výslovnosť rôznych jazykolamov.  V rámci EDJ navštívili aj Sninskú knižnicu a pod vedením Mgr. Sone Magdoliničovej absolvovali krátku prednášku o histórii knižnice, ako aj o službách, ktoré svojim čitateľom ponúka. 

  Európsky deň jazykov bol tento rok na Strednej odbornej škole naozaj rôznorodý a bohatý na informácie. Študenti prejavili nielen svoju jazykovú zdatnosť, ale aj tvorivého ducha v súťaži „Európsky deň jazykov 2021 – Jazyky okolo nás“ a navrhli originálne logá na tričká.

   

 • Odborná stáž žiakov v poľskom Vroclave

  Celé tri týždne strávili žiaci SOŠ Snina na odbornej stáži vo Vroclave, ktorú zastrešoval program Erasmus+. Odbornej praxe sa zúčastnilo dvadsať žiakov z odborov autoopravár-mechanik, kuchár a ochrana osôb a majetku.

  Na celkový priebeh praxe dozerali dvaja pedagógovia, učitelia telesnej a špeciálnej telesnej výchovy, Mgr. Pavol Kaňuk a Mgr. Slavomír Štofik. Žiaci a učitelia boli ubytovaní v centre mesta v krásnych v apartmánoch hotela Galéria Italiana, ktoré boli vybavené aj modernou kuchyňou s obývačkou, kde mohli tráviť svoj voľný čas.

   Hneď v prvý deň – 20. septembra mali všetci spoločný úvodný meeting, na ktorom sa dozvedeli všetky potrebné informácie o Poľsku, meste Vroclav, ako aj o jednotlivých pracoviskách. Chlapci z odboru autoopravár-mechanik vykonávali prax v troch prevádzkach – Pol Motors-Ford, Opel – MM Cars a Lexus. Každé ráno začínali raňajkami a potom odchádzali na svoje pracoviská. Autoopravári-mechanici si počas praxe vyskúšali, čo prináša práca v autoservise a zdokonalili svoje zručnosti pri oprave a diagnostike áut.

  Žiaci odboru kuchár pracovali v reštauračných zariadeniach zameraných na medzinárodné kuchyne – izraelskú, čínsku, japonskú a iné. Praxovali ako pomocní kuchári a náplňou ich práce bola predpríprava jedál, čistenie a krájanie mäsa a zeleniny a príprava plniek do rôznych pokrmov. Niektorí žiaci sa zdokonalili v príprave kvásku a následne cesta na chlieb. Nadobudnuté zručnosti určite využijú nielen v škole, ale aj neskôr pri práci kuchára.

  Šesť žiakov z odboru ochrana osôb a majetku pracovalo na troch rôznych pracoviskách. Štyria z nich praxovali v obchodnom centre WROCLAW FASHION OUTLET, kde mali na starosti zabezpečovanie a činnosť centra, ktoré vykonávali prostredníctvom bezpečnostných kamier a kamerových systémov. Súčasťou kontroly boli aj pochôdzky a kontrola dodržiavania opatrení v nákupnom centre. Dvaja žiaci prax vykonávali v múzeu zbraní a múzeu umenia, kde dohliadali na poriadok a dodržiavanie bezpečnostných opatrení. Súčasťou ich práce bolo aj zabezpečovanie objektu pred krádežou.

  Naši žiaci si z praxe odniesli množstvo nových poznatkov, zážitkov, ale ak skúseností, ktoré využijú vo svojom ďalšom štúdiu a neskôr v zamestnaniach. Pedagogický dozor dohliadal aj na činnosť mimo praxe a žiakom pripravili nabitý kultúrny program. Spoločne navštívili rôzne obchodné centrá, botanickú a zoologickú záhradu a prehliadky historickým centrom Vroclavu. Nevynechali ani návštevu vojnového a archeologického múzea, horolezeckú stenu alebo na plavbu loďou.

  Čo dodať na záver? Okrem vyššie spomínaných skúseností, atrakcií a zážitkov si domov priniesli aj certifikáty o absolvovaní programu Erasmus+ a pamätné darčeky. Aj napriek opatreniam s koronavírusom bol program Erasmus+ v poľskom meste Vroclav úspešný a žiaci tak získali cenné skúsenosti, ktoré im už nikto nemôže vziať.

 • Mobilita učiteľov Strednej odbornej školy v rámci programu Erasmus+

  Stredná odbrná škola v Snine sa už tradične zapojila do mobility žiakov a učiteľov, ktorú zastrešuje vzdelávací program Erasmus+. V dňoch od 27. septembra do 3. októbra 2021 sa štyria pedagógovia zúčastnili mobility pod názvom Zvýšme odbornosť v zahraničí v poľskom Vroclave.

  Riaditeľ školy Ing. Štefan Ivan pracoval v odbornej skupine Study Visit – IT sector, Wroclaw, ktorá pracuje pre svetovú spoločnosť Google. V rámci spolupráce navštívil EZN – Wroclaw – strednú elektrotechnickú školu, ktorá bola predstavená jednotlivým členom mobility. Súčasťou predstavenia školy bolo priblíženie ich vyučovacieho procesu a celého procesu vzdelávania. Riaditeľ SOŠ Snina tam zároveň odprezentoval informácie o činnosti a organizácii SOŠ Snina. Spoločne s učiteľmi navštívil všetky prevádzky, v ktorých praxovali naši žiaci.

  Učitelia odborných predmetov v odbore autoopravár-mechanik Ing. Stanislav Baumgartner a PaedDr. Štefan Isajský si počas mobility rozšírili vedomosti o technologických postupoch, diagnostike a navrhovaní riešení opráv vozidiel. Okrem iného si prehĺbili vedomosti v oblasti alternatívnych pohonov a spoznali nové trendy v systéme prijímania vozidiel do autoservisu a ich opráv. Navštívili rôzne pracoviská (Pol Motors Ford, Lexus, MM Cars Opel), ako aj autoservisy, v ktorých vykonávali prax žiaci odboru autoopravár-mechanik.

  JUDr. Marián Miško absolvoval prax vo firme na ochranu majetku. Navštívil pracovisko obchodného centra Wroclav  Fashion  Outlet a pracovisko múzea zbraní, kde vykonávali prax študenti odboru ochrana osôb a majetku, ktorí  prostredníctvom centrálneho pultu ochrany kontrolovali priestory pracovísk a vykonávali fyzickú kontrolu priestorov.

  Spoločne navštívili aj žiakov z odboru kuchár, ktorí praxovali v reštauračných zariadeniach. Všetci učitelia mali okrem odborného vzdelávania aj bohatý kultúrny program, absolvovali prehliadku mesta Wroclaw spojenú s pútavým historickým výkladom o meste, plavbu loďou po rieke Odra, navštívili múzeum Panorama Raclawicka a aj múzeum zbraní, kde absolvovali prednáška o zbraniach z 1. a 2. svetovej vojny.

  Veríme, že novonadobudnuté odborné poznatky našich učiteľov skvalitnia vyučovací proces vo všetkých odboroch, ktoré sa vyučujú na SOŠ Snina.  

   

 • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

  Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

  Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti pre návštevníka".

 • Plenárne rodičovské združenie

  Plenárne rodičovské združenie

  Vážení rodičia a priatelia školy,
  z dôvodu prevencie pred šírením ochorenia COVID-19  sa na začiatku školského roka 2021/2022 neuskutoční plenárne rodičovské združenie prezenčnou formou.

  Predkladáme Vám správu o hospodárení s finančnými prostriedkami za šk. rok 2020/2021, predpokladané príjmy a návrh čerpania finančných prostriedkov na šk. rok 2021/2022. 

   

  Správa o čerpaní finančných prostriedkov ZR pri SOŠ v Snine  v školskom roku 2020/2021

  •  Počiatočný stav k 15.10.2020                                       .........................941,66 €
  • Príjmy v šk. roku 2020/2021 (rodičovský príspevok) .................................0,00 €
  •  SPOLU: ...........................................941,66 €

  Finančné prostriedky boli použité na:

  • Súťaže.......................................................50,00 €
  • Odmeny žiakom......................................250,00 €
  • Nákup učebníc........................................533,05 €
  • Zostatok ku dňu 11.10.2021...............108,61 €

  Návrh na čerpanie finančných prostriedkov ZR pri SOŠ v Snine  v šk. roku 2021/2022

  •  Počiatočný stav k 11.10.2021.............108,61 €
  • Predpokladaný príjem v šk. roku 2021/2022: 240 x 10 €.........................................2 400,00 €
  • Predpokladané príjmy spolu:............2 508,61 €

   Čerpanie finančných prostriedkov v šk. roku 2021/2022 (Návrh)

  • Súťaže a projekty SOŠ..........................................600,00 €
  • Exkurzie žiakov.....................................................200,00 €
  • Športové súťaže a podujatia..................................200,00 €
  • Kultúrne podujatia....................................................0,00 €
  • Činnosť študentskej rady/školenia........................100,00 €
  • Absolventské, maturitné a záverečné skúšky
  • (á 2,00 € na žiaka).................................................250,00 €
  • Odmeny pre žiakov na konci školského roka (správanie, prospech, reprezentácia)...........500,00 €
  • SPOLU:..................................................................1 850,00 €

   Prosíme odsúhlasiť alebo pripomienkovať po prihlásení zákonného zástupcu cez anketu na stránkach školy.

   

  Schválenie návrhu rodičovského finančného  príspevku v šk. roku 2021/2022 (vyzbiera sa prostredníctvom triednych učiteľov).

   — Príspevok rodičov: 10,00 € na žiaka,    —Súrodenci: prvý – celý príspevok, druhý – 50%,     — Polosiroty: 50% príspevku,     — Siroty: bez príspevku   

  Ďakujeme.

  Uzávierka ankety  - do stredy 20.10.2021, 24.00h.   

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Snina
  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
  sekretariat@sos-sv.vucpo.sk
  ekonom@sos-sv.vucpo.sk
  riaditel@sos-sv.vucpo.sk

 • sekretariát: 0910 931 065
  ekonomický úsek: 0910 931 069
  ubytovanie: 0910 931 067
  stravovanie - vedúca jedálne: 0910 931 066
  školský internát : 0940 659 291
  riaditeľ: 0907 996 915

Fotogaléria