Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Štefan Ivan Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7 19
Obsluha interaktívnej tabule 12
Ing. Stanislav Baumgartner Príprava pre získanie certifikátu ECDL 15 65
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6
Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Obsluha interaktívnej tabule 12
Ing. Iveta Gičová Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10 73
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6
Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15
Obsluha interaktívnej tabule 12
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Príprava pre získanie certifikátu ECDL 15
Mgr. Ľudmila Janáková Obsluha interaktívnej tabule 12 84
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15
Príprava pre získanie certifikátu ECDL 15
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Ing. Jaroslav Andrejčík Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6 36
Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15
Príprava pre získanie certifikátu ECDL 15
Ing. Milada Ferková Obsluha interaktívnej tabule 0 71
Ovládanie programov ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a OLYMP - mzdy a personalistika 20
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - odborná zložka frekventanti 14
Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese ZŠ a SŠ 7
E-learning vo výchovnovzdelávacom procese v základných a stredných školách 14
Marketing ako súčasť vyučovania ekonomických predmetov 10
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 0
Ing. Miroslav Haburaj Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 51
Príprava pre získanie certifikátu ECDL 15
Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15
Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11
Ing. Miroslava Chalachanová Priznanie kreditov za rozširujúce štúdium - matematika 60 106
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15
Ing. Anna Chomaničová, CSc. Obsluha interaktívnej tabule 12 130
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - odborná zložka - multiplikátori 15
Príprava pre získanie certifikátu ECDL 15
Priznanie kreditov za rozširujúce štúdium - anglický jazyk a literatúra 60
Systém uznávania výsledkov vo vzdelávaní vo vzťahu k tvorbe školského vzdelávacieho programu (Uznávanie výsledkov vzdelávania v SR) 8
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10
Mgr. Eduard Chrin Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 30
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
PaedDr. Štefan Isajský Rigorózna skúška v študijnom programe učiteľstvo technickej výchovy v št. programe 1.1.2. učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy 60 125
Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15
Príprava pre získanie certifikátu ECDL 15
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Mgr. Mária Kepičová Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6 47
Obsluha interaktívnej tabule 12
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných škôl - odborná zložka frekventanti 14
Práca majstra odbornej výchovy so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 15
PhDr. Mária Kirňáková Priznanie kreditov za rozširujúce štúdium - nemecký jazky 18 112
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11
Príprava pre získanie certifikátu ECDL 15
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15
Ing. Michal Koban Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 37
Obsluha interaktívnej tabule 12
Príprava pre získanie certifikátu ECDL 15
Mgr. Anna Kosťunová Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6 58
Obsluha interaktívnej tabule 12
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia 9
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Mgr. Jarmila Lukáčová Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6 75
Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15
Príprava pre získanie certifikátu ECDL 15
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10
Adriána Maliňáková Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 25
Ing. Ľuboslav Pčola Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 29
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
MVDr.Alžbeta Pľutová Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6 90
Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných odborných školách 15
Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15
Príprava pre získanie certifikátu ECDL 15
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Mgr. Erika Rosičová Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11 52
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia 9
Obsluha interaktívnej tabule 12
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Ing. Anna Salajová Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15 115
Príprava pre získanie certifikátu ECDL 15
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rozširujúce pedagogické štúdium administratívy a korešpondencie 60
Ing. Jana Sentivanová Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7 102
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15
Obsluha interaktívnej tabule 12
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6
Ovládanie programu OMEGA - podvojné účtovníctvo 20
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných odborných školách 7
Ing. Mária Sičáková Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7 79
Príprava pre získanie certifikátu ECDL 15
Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15
Marketing ako súčasť vyučovania ekonomických predmetov 10
Ovládanie programu OMEGA - podvojné účtovníctvo 20
Obsluha interaktívnej tabule 12
Mgr. Silvia Sivčová Obsluha interaktívnej tabule 12 28
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Ing. Edita Skripová Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15 135
Príprava pre získanie certifikátu ECDL 15
Všeobecná štátna jazyková skúška 60
Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných odborných školách 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Ovládanie programu OMEGA - podvojné účtovníctvo 20
Mgr. Mária Stašková Priznanie kreditov za rozširujúce štúdium - psychológia 60 177
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných odborných školách 15
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Program kontinuálneho vzdelávania pre výchovných poradcov na stredných odborných školách 35
Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15
Príprava pre získanie certifikátu ECDL 15
PaedDr. Evald Štofik Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12 66
Prevencia stresu a syndrómu vyhorenia v školstve 12
Komunikácia a riešenie konfliktov 12
Moderné trendy vo vzdelávaní anglického jazyka 15
Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15


© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.12.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola Snina
    Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
  • +421 577623309, 7622493
    Fax: +421 577580391

Fotogaléria