Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Štefan Ivan Školský vzdelávací program v systéme duálneho vzdelávania 15 15
Ing. Stanislav Baumgartner Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6 6
Ing. Jaroslav Andrejčík Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6 21
Školský vzdelávací program v systéme duálneho vzdelávania 15
Bc.Rudolf Barilik Školský vzdelávací program v systéme duálneho vzdelávania 15 15
PaedDr. Marianna Čokinová Školský vzdelávací program v systéme duálneho vzdelávania 15 15
Ing. Milada Ferková Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 49
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6
Ovládanie programov ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a OLYMP - mzdy a personalistika 20
Školský vzdelávací program v systéme duálneho vzdelávania 15
Ing. Iveta Gičová Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6 45
Školský vzdelávací program v systéme duálneho vzdelávania 15
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Mgr. Matúš Hačko Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7 34
Obsluha interaktívnej tabule 12
Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15
Ing. Miroslava Chalachanová Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15 21
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6
PaedDr. Štefan Isajský Rigorózna skúška v študijnom programe učiteľstvo technickej výchovy v št. programe 1.1.2. učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy 60 60
Mgr. Eva Janáková Školský vzdelávací program v systéme duálneho vzdelávania 15 15
Mgr. Pavol Kaňuk Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10 78
Učiteľ a internet 15
Olympijská výchova v základných a stredných školách 12
Orientačný beh v telesnej a športovej výchove na základných a stredných školách 8
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Kondičné posilňovanie v telesnej a športovej výchove 10
Mgr. Mária Kepičová Práca majstra odbornej výchovy so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 15 21
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6
Ing. Michal Koban Školský vzdelávací program v systéme duálneho vzdelávania 15 15
Mgr. Anna Kosťunová Školský vzdelávací program v systéme duálneho vzdelávania 15 36
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6
Rozvíjanie kompetencií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v oblasti verbálnej a neverbálnej komunikácie 15
Mgr. Jana Kubaliaková Tvorba edukačných multimédií 15 57
Školský vzdelávací program v systéme duálneho vzdelávania 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných škôl - odborná zložka frekventanti 14
Interaktívne technológie vo vyučovacom procese 13
Mgr. Jarmila Lukáčová Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6 29
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Školský vzdelávací program v systéme duálneho vzdelávania 15
Adriána Maliňáková Rozvíjanie kompetencií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v oblasti verbálnej a neverbálnej komunikácie 15 40
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Ing. Ľuboslav Pčola Školský vzdelávací program v systéme duálneho vzdelávania 15 15
MVDr.Alžbeta Pľutová Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6 6
Mgr. Erika Rošičová Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 8
Ing. Anna Salajová Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 25
Ing. Jana Sentivanová Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6 6
Ing. Mária Sičáková Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 8
Ing. Edita Skripová Všeobecná štátna jazyková skúška 60 60
Ing. Róbert Stanko Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7 79
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Rozvoj digitálnych kompetencií prácou na interaktívnej tabuli s programom ActivInspire 15
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre zvyšovanie mediálnej gramotnosti a formovanie hodnotového systému) 24
Mgr. Mária Stašková Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8 43
Program kontinuálneho vzdelávania pre výchovných poradcov na stredných odborných školách 35


© aScAgenda 2022.0.1316 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.01.2022

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Snina
  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
  sekretariat@sos-sv.vucpo.sk
  ekonom@sos-sv.vucpo.sk
  riaditel@sos-sv.vucpo.sk

 • sekretariát: 0910 931 065
  ekonomický úsek: 0910 931 069
  ubytovanie: 0910 931 067
  stravovanie - vedúca jedálne: 0910 931 066
  školský internát : 0940 659 291
  riaditeľ: 0907 996 915

Fotogaléria