Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Štefan Ivan Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7 29
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Obsluha interaktívnej tabule 12
Ing. Stanislav Baumgartner Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 90
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Obsluha interaktívnej tabule 12
Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných odborných školách 15
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Príprava pre získanie certifikátu ECDL 15
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6
Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15
Ing. Iveta Gičová Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných odborných školách 15 98
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Obsluha interaktívnej tabule 12
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6
Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15
Príprava pre získanie certifikátu ECDL 15
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Mgr. Ľudmila Janáková Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 94
Príprava pre získanie certifikátu ECDL 15
Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Ing. Jaroslav Andrejčík Príprava pre získanie certifikátu ECDL 15 36
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6
Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15
Ing. Milada Ferková Marketing ako súčasť vyučovania ekonomických predmetov 10 71
E-learning vo výchovnovzdelávacom procese v základných a stredných školách 14
Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese ZŠ a SŠ 7
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - odborná zložka frekventanti 14
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 0
Obsluha interaktívnej tabule 0
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 0
Ovládanie programov ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a OLYMP - mzdy a personalistika 20
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6
Ing. Miroslav Haburaj Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 51
Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15
Príprava pre získanie certifikátu ECDL 15
Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11
Ing. Miroslava Chalachanová Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6 106
Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Priznanie kreditov za rozširujúce štúdium - matematika 60
Ing. Anna Chomaničová, CSc. Obsluha interaktívnej tabule 12 140
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - odborná zložka - multiplikátori 15
Priznanie kreditov za rozširujúce štúdium - anglický jazyk a literatúra 60
Príprava pre získanie certifikátu ECDL 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10
Systém uznávania výsledkov vo vzdelávaní vo vzťahu k tvorbe školského vzdelávacieho programu (Uznávanie výsledkov vzdelávania v SR) 8
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Mgr. Eduard Chrin Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10 30
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
PaedDr. Štefan Isajský Príprava pre získanie certifikátu ECDL 15 125
Rigorózna skúška v študijnom programe učiteľstvo technickej výchovy v št. programe 1.1.2. učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy 60
Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Mgr. Mária Kepičová Obsluha interaktívnej tabule 12 69
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia 0
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - anglický jazyk 1
Vybrané nástroje marketingovej komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 0
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných škôl - odborná zložka frekventanti 14
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11
Práca majstra odbornej výchovy so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 15
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6
PhDr. Mária Kirňáková Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 112
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Príprava pre získanie certifikátu ECDL 15
Priznanie kreditov za rozširujúce štúdium - nemecký jazky 18
Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15
Ing. Michal Koban Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia 0 59
Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - anglický jazyk 1
Vybrané nástroje marketingovej komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 0
Obsluha interaktívnej tabule 12
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Príprava pre získanie certifikátu ECDL 15
Mgr. Anna Kosťunová Obsluha interaktívnej tabule 12 58
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia 9
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6
Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11
Mgr. Jarmila Lukáčová Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10 85
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Príprava pre získanie certifikátu ECDL 15
Adriána Maliňáková Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 25
Ing. Ľuboslav Pčola Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 54
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných odborných školách 15
MVDr.Alžbeta Pľutová Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných odborných školách 15 90
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Príprava pre získanie certifikátu ECDL 15
Mgr. Erika Rosičová Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11 58
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Obsluha interaktívnej tabule 12
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia 9
Ing. Anna Salajová Príprava pre získanie certifikátu ECDL 15 130
Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15
Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných odborných školách 15
Rozširujúce pedagogické štúdium administratívy a korešpondencie 60
Obsluha interaktívnej tabule 12
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 0
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6
Ing. Jana Sentivanová Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6 102
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Obsluha interaktívnej tabule 12
Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných odborných školách 7
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Ovládanie programu OMEGA - podvojné účtovníctvo 20
Ing. Mária Sičáková Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7 96
Marketing ako súčasť vyučovania ekonomických predmetov 10
Príprava pre získanie certifikátu ECDL 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15
Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných odborných školách 7
Ovládanie programu OMEGA - podvojné účtovníctvo 20
Obsluha interaktívnej tabule 12
Mgr. Silvia Sivčová Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6 28
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Obsluha interaktívnej tabule 12
Ing. Edita Skripová Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných odborných školách 15 75
Ovládanie programu OMEGA - podvojné účtovníctvo 20
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15
Príprava pre získanie certifikátu ECDL 15
Mgr. Mária Stašková Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7 177
Obsluha interaktívnej tabule 12
Príprava pre získanie certifikátu ECDL 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Priznanie kreditov za rozširujúce štúdium - psychológia 60
Program kontinuálneho vzdelávania pre výchovných poradcov na stredných odborných školách 35
Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných odborných školách 15
Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
PaedDr. Evald Štofik Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12 85
Moderné trendy vo vzdelávaní anglického jazyka 15
Prevencia stresu a syndrómu vyhorenia v školstve 12
Komunikácia a riešenie konfliktov 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15


© aScAgenda 2019.0.1135 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.10.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola Snina
    Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
  • +421 577623309, 7622493
    Fax: +421 577580391

Fotogaléria