Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Štefan Ivan Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8 51
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích pogramov pre učiteľov stredných odborných škôl - odborná zložka frekventanti 14
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Ing. Stanislav Baumgartner Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8 112
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích pogramov pre učiteľov stredných odborných škôl - odborná zložka frekventanti 14
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6
Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných odborných školách 15
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Príprava pre získanie certifikátu ECDL 15
Obsluha interaktívnej tabule 12
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15
Ing. Iveta Gičová Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných odborných školách 15 120
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích pogramov pre učiteľov stredných odborných škôl - odborná zložka frekventanti 14
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15
Príprava pre získanie certifikátu ECDL 15
Obsluha interaktívnej tabule 12
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Mgr. Ľudmila Janáková Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 108
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích pogramov pre učiteľov stredných odborných škôl - odborná zložka frekventanti 14
Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15
Obsluha interaktívnej tabule 12
Príprava pre získanie certifikátu ECDL 15
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Ing. Jaroslav Andrejčík Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6 36
Príprava pre získanie certifikátu ECDL 15
Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15
Ing. Milada Ferková Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 0 71
Obsluha interaktívnej tabule 0
Marketing ako súčasť vyučovania ekonomických predmetov 10
Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese ZŠ a SŠ 7
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - odborná zložka frekventanti 14
E-learning vo výchovnovzdelávacom procese v základných a stredných školách 14
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 0
Ovládanie programov ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a OLYMP - mzdy a personalistika 20
Ing. Miroslav Haburaj Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 65
Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15
Príprava pre získanie certifikátu ECDL 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích pogramov pre učiteľov stredných odborných škôl - odborná zložka frekventanti 14
Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11
Ing. Miroslava Chalachanová Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 91
Priznanie kreditov za rozširujúce štúdium - matematika 60
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6
Ing. Anna Chomaničová, CSc. Obsluha interaktívnej tabule 12 125
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Systém uznávania výsledkov vo vzdelávaní vo vzťahu k tvorbe školského vzdelávacieho programu (Uznávanie výsledkov vzdelávania v SR) 8
Priznanie kreditov za rozširujúce štúdium - anglický jazyk a literatúra 60
Príprava pre získanie certifikátu ECDL 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Eduard Chrin Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 30
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
PaedDr. Štefan Isajský Rigorózna skúška v študijnom programe učiteľstvo technickej výchovy v št. programe 1.1.2. učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy 60 125
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Príprava pre získanie certifikátu ECDL 15
Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15
Mgr. Mária Kepičová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných škôl - odborná zložka frekventanti 14 69
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6
Práca majstra odbornej výchovy so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 15
Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11
Obsluha interaktívnej tabule 12
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - anglický jazyk 1
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia 0
Vybrané nástroje marketingovej komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 0
PhDr. Mária Kirňáková Príprava pre získanie certifikátu ECDL 15 97
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15
Priznanie kreditov za rozširujúce štúdium - nemecký jazky 18
Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Ing. Michal Koban Obsluha interaktívnej tabule 12 59
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - anglický jazyk 1
Príprava pre získanie certifikátu ECDL 15
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia 0
Vybrané nástroje marketingovej komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 0
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Mgr. Anna Kosťunová Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11 58
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia 9
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Obsluha interaktívnej tabule 12
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6
Mgr. Jarmila Lukáčová Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6 99
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích pogramov pre učiteľov stredných odborných škôl - odborná zložka frekventanti 14
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Príprava pre získanie certifikátu ECDL 15
Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15
Adriána Maliňáková Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 25
Ing. Ľuboslav Pčola Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných škôl - odborná zložka frekventanti 14 76
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Obsluha interaktívnej tabule 12
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných odborných školách 15
Bc.Anna Petríková Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia 9 59
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - anglický jazyk 13
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11
MVDr.Alžbeta Pľutová Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8 98
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Príprava pre získanie certifikátu ECDL 15
Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15
Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných odborných školách 15
Obsluha interaktívnej tabule 12
Mgr. Erika Rosičová Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10 72
Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných škôl - odborná zložka frekventanti 14
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Obsluha interaktívnej tabule 12
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia 9
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6
Ing. Anna Salajová Príprava pre získanie certifikátu ECDL 15 132
Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 0
Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných odborných školách 15
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích pogramov pre učiteľov stredných odborných škôl - odborná zložka frekventanti 0
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 2
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Rozširujúce pedagogické štúdium administratívy a korešpondencie 60
Ing. Jana Sentivanová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích pogramov pre učiteľov stredných odborných škôl - odborná zložka frekventanti 0 102
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 0
Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných odborných školách 7
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6
Ovládanie programu OMEGA - podvojné účtovníctvo 20
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Ing. Mária Sičáková Príprava pre získanie certifikátu ECDL 15 96
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 0
Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích pogramov pre učiteľov stredných odborných škôl - odborná zložka frekventanti 0
Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných odborných školách 7
Marketing ako súčasť vyučovania ekonomických predmetov 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Ovládanie programu OMEGA - podvojné účtovníctvo 20
Mgr. Silvia Sivčová Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10 42
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6
Obsluha interaktívnej tabule 12
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných škôl - odborná zložka frekventanti 14
Ing. Edita Skripová Podnikanie v cestovnom ruchu 17 92
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 0
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích pogramov pre učiteľov stredných odborných škôl - odborná zložka frekventanti 0
Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15
Príprava pre získanie certifikátu ECDL 15
Ovládanie programu OMEGA - podvojné účtovníctvo 20
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných odborných školách 15
Mgr. Mária Stašková Priznanie kreditov za rozširujúce štúdium - psychológia 60 199
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích pogramov pre učiteľov stredných odborných škôl - odborná zložka frekventanti 14
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných odborných školách 15
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Program kontinuálneho vzdelávania pre výchovných poradcov na stredných odborných školách 35
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15
Príprava pre získanie certifikátu ECDL 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Obsluha interaktívnej tabule 12
PaedDr. Evald Štofik Prevencia stresu a syndrómu vyhorenia v školstve 12 85
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Komunikácia a riešenie konfliktov 12
Interaktívna tabuľa v práci pedagogického zamestnanca 15
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Moderné trendy vo vzdelávaní anglického jazyka 15


© aScAgenda 2018.0.1086 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.02.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola Snina
    Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
  • +421 577623309, 7622493
    Fax: +421 577580391

Fotogaléria