Zelený certifikát

Navigácia

Kontakt

 • Stredná odborná škola Snina
  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
  sekretariat@sos-sv.vucpo.sk
  ekonom@sos-sv.vucpo.sk
  riaditel@sos-sv.vucpo.sk

 • sekretariát: 0910 931 065
  ekonomický úsek: 0910 931 069
  ubytovanie: 0910 931 067
  stravovanie - vedúca jedálne: 0910 931 066
  školský internát : 0940 659 291
  riaditeľ: 0907 996 915

Facebook SOŠ Snina

Piatok 21. 1. 2022

Piatok 21. 1. 2022

Kalendár

Statistics

Počet návštev: 6311231

Mapa

Novinky

 • Informácie o prijímacom konaní 2022/2023

  Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka môže podať prihlášku na vzdelávanie, v ktorej uvedie podľa záujmu v poradí najviac dva odbory vzdelávania, ktoré nevyžadujú talentové skúšky a najviac dva odbory vzdelávania, ktoré vyžadujú talentové skúšky.

  Prihláška na vzdelávanie sa podáva podľa vzoru schváleného a zverejneného ministerstvom školstva – pozri TU.

  !!! POZOR ZMENA !!!

  uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka podáva prihlášku na vzdelávanie riaditeľovi strednej školy do 20. marca 2022

 • V súvislosti s otváraním škôl a školských zariadení odo dňa 10. januára 2022 Vás chceme informovať, že materské školy a špeciálne materské školy, základné školy a špeciálne základné školy, stredné školy (vrátane 8-ročných gymnázií) a špeciálne stredné školy, praktické školy, odborné učilištia a školské internáty budú fungovať naďalej podľa manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR verzia 1.6.

  Školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 6 a § 33 ods. 12 školského zákona a krúžková činnosť sa vo všetkých školách a školských zariadeniach neuskutočňujú, avšak na základe uznesenia vlády zo dňa 7. januára 2022 bude v najbližších dňoch prijatá zmena nového COVID Automatu, od ktorého sa bude ďalej odvíjať aktualizácia manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR. Ten bude upravovať režim vyššie uvedených aktivít, vrátane krúžkovej činnosti.

 • Na základe informácií z ministerstva školstva sa po predĺžených vianočných prázdninách dňa 10. januára 2022 všetci žiaci vrátia k prezenčnej forme vyučovania v škole.

  Vyučovať bude podľa rozvrhu hodín - horný týždeň. Školy sa riadia od pondelku súčasným školským semaforom.

  Žiaci počas prvej vyučovacej hodiny si urobia samotesty a ich použitie zadajú cez triednych učiteľov do systému EduPage. Taktiež po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka. Doporučujem vyhlásenie zadať elektronicky cez stránky EduPage - žiadosti/vyhlásenia.

 • Úradné hodiny

  Úradné hodiny na sekretariáte a ekonomickom úseku pre žiakov a rodičov školy:

  pondelok - piatok

  13.00 - 14.00 hod.

  Všetky potvrdenia o návšteve školy a ostatné úradné dokumenty (tlačivo o návšteve školy z ÚPSVaR, z dopravného podniku alebo inej organizácie, žiadosti o štipendium) pre žiakov vybavujú študenti prostredníctvom triednych učiteľov, alebo elektronicky na:

  sekretariat@sos-sv.vucpo.sk

  Rodičia majú možnosť si vygenerovať aj elektronické potvrdenie o návšteve školy.

  Tento modul umožňuje rodičom, žiakom a učiteľom kedykoľvek si vytlačiť potvrdenie o návšteve školy / o zamestnaní. Hoci toto potvrdenie nemá pečiatku školy, obsahuje QR kód, ktorým sa dá pravdivosť potvrdenia kedykoľvek overiť. Potvrdenie s QR kódom je preto praktickejšie a zároveň bezpečnejšie ako tradičné papierové potvrdenie s pečiatkou, lebo sa nedá nijako sfalšovať.

 • Termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023

  V súlade s § 68 ods. 1 a § 161m ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/23 s účinnosťou od 1. 1. 2022 nasledovne:

  ✓ Termíny konania prijímacích skúšok na gymnáziá, stredné odborné školy, školy umeleckého priemyslu a konzervatóriá

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Snina
  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
  sekretariat@sos-sv.vucpo.sk
  ekonom@sos-sv.vucpo.sk
  riaditel@sos-sv.vucpo.sk

 • sekretariát: 0910 931 065
  ekonomický úsek: 0910 931 069
  ubytovanie: 0910 931 067
  stravovanie - vedúca jedálne: 0910 931 066
  školský internát : 0940 659 291
  riaditeľ: 0907 996 915

Fotogaléria