Navigácia

 • Príslušníci OR Hasičského a záchranného zboru Humenné na SOŠ Snina

  „Voľba povolania je jednou z najdôležitejších volieb v živote človeka." (Pascal)  

  Rozhodnutie, kam ísť po škole a akým smerom sa uberať je jednou z najťažších volieb mladých ľudí. Vybrať si správne povolanie je často sprevádzané počiatočným stresom, nevedomosťou a rôznymi otáznikmi.

  Dňa 5. októbra 2021 absolvovali študenti odboru ochrana osôb a majetku s príslušníkmi OR HZZ Humenné pracovné stretnutie, počas ktorého sa dozvedeli množstvo nových a
  zaujímavých informácií.

  Stretnutie malo dve časti: v teoretickej časti sa študenti dozvedeli to, čo všetko potrebujú na to, aby sa mohli stať hasičmi a z čoho pozostáva prijímacie konanie. Okrem iného sa naši študenti dozvedeli aj to, aká je náplň práce hasiča, aké funkcie sú vhodné pre ženy a mužov a aj to, koľko hodín trvá jedna služba. Príslušníčky HaZZ Humenné študentom priblížili chod Okresného riaditeľstva HaZZ v Humennom a čo všetko sa vykonáva počas štátneho požiarneho dozoru a požiarnej prevencie.

  V praktickej časti predviedli príslušníci Hasičskej stanice OR v Snine ukážky motorových vozidiel, ktoré využívajú hasiči počas výkonu svojho povolania. Študenti mali možnosť vidieť výjazdové vozidlo, ktoré sa využíva pri hasení budov a vozidlo, ktoré zasahuje pri dopravných nehodách. Žiaci si mohli vyskúšať techniku hasenia požiarnou hadicou a hasiacim prístrojom a aj záchranu ľudského života – dať postihnutého do stabilizovanej polohy a odniesť ho na
   nosidlách.

  Povolanie hasiča nie je jednotvárne zamestnanie, každý deň je iný a nikdy neviete, komu môžete zachrániť život.

 • OPATRENIA od 13.9.2021

  OPATRENIA od 13.9.2021

  Od 13.9.2021 začína platiť nová vyhláška ÚVZ SR a tým sa upravujú aj podmienky pre prevádzku škôl. V zmysle tejto vyhlášky budú platiť nasledujúce opatrenia:

  1. Povinnosť karantény sa mení zo 14 dní na 10 dní. Do karantény nastupujú vždy žiaci a zamestnanci, ktorí prišli do úzkeho kontaktu s nakazeným. Ak žiak alebo zamestnanec má výnimku z karantény, uplatní si ju predložením Vyhlásenia o výnimke z karantény (možné aj cez EDUPAGE) a pokračuje v prezenčnom vzdelávaní v škole.

  2. Karanténu možno skrátiť na 7 dní a to 2 spôsobmi:

  a) predložením Vyhlásenia o bezpríznakovosti a to najskôr po 7 dňoch karantény (samozrejme iba v prípade, že sa u osoby v karanténe nevyskytli klinické príznaky ochorenia COVID - 19)

  b) vykonaním PCR testu najskôr po 5 dňoch karantény s negatívnym výsledkom.

  3. Rodič môže neúčasť dieťaťa na vzdelávaní (prezenčnom alebo dištančnom) ospravedlniť najviac na 5 za sebou idúcich dní z dôvodu choroby. Pri vyššom počte dní sa vyžaduje potvrdenie od detského lekára.

  4. Rodič má nárok na OČR ak riaditeľ školy alebo RÚVZ rozhodol o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov. Ak rodič nechá dieťa doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká.

  5. O vzniku karantény pre triedu alebo zamestnanca budú zainteresovaní informovaní okamžite po nahlásení pozitívneho prípadu zo strany rodiča, resp. RÚVZ.

  6. V prípade pozitívneho výsledku AG testovania (samotest alebo iné) žiaka, ten zostáva doma a rodičia kontaktujú detského lekára a informujú sa o ďalšom postupe. O pozitívnom výsledku testu informujú aj školu prostredníctvom triedneho učiteľa.

  Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v triede si môžu uplatniť:

  - žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe výsledku PCR testu, Ag testu, testu na protilátky),

  - plne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19. Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením „Oznámenie o výnimke z karantény“

  Odporúčame rodičom predložiť škole aj „Oznámenie o výnimke z karantény“ – v prípade prechodu triedy na dištančné vyučovanie z dôvodu potvrdeného pozitívneho prípadu v triede si budú môcť žiaci uplatniť výnimku z karantény a pokračovať v prezenčnom vyučovaní v triede. EDUPAGE - prihlásenie - Žiadosti/Vyhlásenia - červené +  Oznámenie o výnimke z karantény ( vybrať- žiak, alebo plnoletý žiak, alebo zamestnanec).

  Viac o všetkých opatreniach a pokynoch sa dočítate na stránkach MŠVVaŠ SR.

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľské voľno

  Riaditeľ SOŠ Snina oznamuje, že podľa  § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov poskytuje voľno žiakom dňa 14. septembra 2021v súvislosti s návštevou pápeža Františka.

  Ing. Štefan IVAN, riaditeľ školy

 • Sociálne štipendiá v školskom roku 2021/2022

  Sociálne štipendiá v školskom roku 2021/2022

  Žiadosť o štipendium

  Tlačivo žiadosti je k dispozícii na ekonomickom úseku školy

  Požadované doklady, ktoré treba doložiť k žiadosti, ak ide o štipendium z titulu hmotnej núdze:

  1. Koncoročné vysvedčenie šk. roka 2020/2021
  2. Aktuálny doklad z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o tom, že žiak sa spoločne posudzuje s osobami, ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi

  Požadované doklady, ktoré treba doložiť k žiadosti, ak ide o štipendium z titulu životného minima:

  1. Koncoročné vysvedčenia šk. roka 2020/2021
  2. Doklady o príjme posudzovaných osôb rodiny za kalendárny rok 2020
  • potvrdenie zamestnávateľa o čistej mzde zo závislej činnosti, daňový bonus
  • doklad z daňového úradu „Výpis na účely priznania sociálneho štipendia pre žiakov stredných škôl“,
  • dávky sociálneho poistenia t.j. napr. dôchodky, dávka v nezamestnanosti, nemocenské dávky, materské                dávky, ošetrovné atď.,
  • dávky a príspevky v hmotnej núdzi,
  • zaopatrovací príspevok, rodičovský príspevok, peňažný príspevok za opatrovanie,
  • prídavok na dieťa (rozpis všetkých detí),
  • rozhodnutia súdu napr. na výživné,
  • dávky pestúnskej starostlivosti (odmena pestúna, príspevok na úhradu potrieb dieťaťa),
  • iné doklady preukazujúce príjmy do rodiny.

  Výška štipendia

  závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2021/2022 je:

  a) 49,78 € - pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50 % výšky životného minima,

  b) 34,85 € -pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane vo výške 35 % výšky životného minima,

  c) 24,89 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane vo výške 25 % výšky životného minima.

  Sumy životného minima sa podľa §5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov, upravujú zvyčajne k 1. júlu bežného kalendárneho roku.

  Vzhľadom na to, že sa k 1. júlu 2021 hodnoty životného minima zmenili, v školskom roku 2021/2022 sumy životného minima majú nasledovné hodnoty:

  218,06 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,

  152,12 € v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,

   99,56 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

   

  Dôležité

  Mesiac na dátume vystavenia príslušných dokladov sa musí zhodovať s mesiacom, v ktorom žiak podá žiadosť o štipendium (napríklad: žiadosť je podaná 15.9.2021 a príslušné doklady musia mať dátum vystavenia v mesiaci september, nie v auguste)

   

  Termín predloženia vyplnených žiadostí s kompletnými dokladmi je do 20. 9. 2021

 • Otvorenie školského roka

  Otvorenie školského roka

  Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční dňa 2. septembra 2021 (štvrtok)  

  • o 8.30 hod. pre žiakov študijných odborov - I.OM, II.OM, III. OM, IV.OM, I.NA, II.NA,
  • o 9.00 hod. pre žiakov učebných odborov a daňových služieb - I.A, I.B, II.A, II. B, III.A, III.B,  I.DS, II.DS

  v spoločenskej miestnosti školského internátu.

  Nástup na ubytovanie v školskom internáte je v streda 1. septembra 2021 od 15.00 do 20.00 hod.

  V čase od 2. 9. 2021  je používanie rúšok v interiéri školy/školského internátu pre žiakov a všetkých zamestnancov povinné. Žiak je povinný si každý deň nosiť do školy dve rúška a papierové vreckovky.

   Vstup do budovy školy je povolený iba zamestnancom a žiakom školy, za dodržania epidemiologických opatrení. (Prekryté dýchacie cesty, dezinfekcia rúk pri vchode, odstup...)

  V deň nástupu do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka v elektronickej podobe cez Edupage alebo v tlačenej forme. 

  ! Všetci žiaci prvého ročníka si prinesú rodný list a vysvedčenie z 9. ročníka.

  Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.

  Ing. Štefan IVAN, riaditeľ SOŠ Snina

 • Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

  Riaditeľ Strednej odbornej školy Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina prijme do pracovného pomeru:

  • pomocnú vychovávateľku v školskom internáte – jedno pracovné miesto

  Pracovné podmienky

  • pracovný pomer na dobu určitú– od 6.9. 2021 - 31.08.2022,  skrátený pracovný úväzok, 30 h/týždenne, práca na zmeny, nepretržitý pracovný režim, nočná práca.

  Požadovaná kvalifikácia

  Požadovaná kvalifikácia v zmysle Nariadenia vlády č. 341/2004 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní

  • ukončené stredoškolské vzdelanie.

  Ďalšie požiadavky

  • samostatnosť, zodpovednosť,
  • spoľahlivosť,
  • komunikatívnosť,
  • flexibilita,
  • bezúhonnosť,
  • zdravotná spôsobilosť,
  • ochota pracovať v nočných zmenách a počas sobôt a nedieľ .

  Forma odmeňovania

  V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

   

  Požadované doklady

  Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
  • profesijný životopis,
  • doklady o vzdelaní, príp. praxi,
  • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Termín podania žiadosti

  Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením „Výberové konanie “ doručte osobne, príp. zašlite poštou na adresu školy v termíne do 31. augusta  2021 do 13.00 h. Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na výberové konanie. Výberové konanie sa uskutoční dňa  3. septembra 2021 o 9.00 h v budove školy.

  Adresa školy

  Stredná odborná škola

  Sládkovičova 2723/120

  069 27 Snina

  Kontakt

  Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

  • tel.: 0910 931065, 0910 931069     e-mail: sekretariat@sos-sv.vucpo.sk

 • Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

  Riaditeľ Strednej odbornej školy Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina prijme do pracovného pomeru:

  • upratovačka – jedno pracovné miesto

  Pracovné podmienky

  • pracovný pomer na dobu určitú– od 6.9. 2021 - 31.08.2022,  plný pracovný úväzok, 37,5 h/týždenne

  Požadovaná kvalifikácia

  Požadovaná kvalifikácia v zmysle Nariadenia vlády č. 341/2004 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní

  • základné vzdelanie

  Ďalšie požiadavky

  Ďalšie potrebné požiadavky:

  • manuálna zručnosť
  • spoľahlivosť a zodpovednosť,
  • flexibilita
  • prax nie je podmienkou.

  Forma odmeňovania

  V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

   

  Požadované doklady

  Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
  • profesijný životopis,
  • doklady o vzdelaní, príp. praxi,
  • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
  • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

  Termín podania žiadosti

  Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením „Výberové konanie “ doručte osobne, príp. zašlite poštou na adresu školy v termíne do 31. augusta  2021 do 13.00 h. Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na výberové konanie. Výberové konanie sa uskutoční dňa  3. septembra 2021 o 9.00 h v budove školy.

  Adresa školy

  Stredná odborná škola

  Sládkovičova 2723/120

  069 27 Snina

  Kontakt

  Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

  • tel.: 0910 931065, 0910 931069     e-mail: sekretariat@sos-sv.vucpo.sk

   

 • Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

  Riaditeľ Strednej odbornej školy, Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina

  prijme do pracovného pomeru:             

  1. majster odbornej výchovy pre učebný  odbor autoopravár mechanik - zastupovanie počas PN - 100% úväzok 
  2. majster odbornej výchovy pre učebný odbor autoopravár mechanik - 50% úväzok
  3. majster odbornej výchovy pre učebný odbor kuchár - 50% úväzok

   Pracovné podmienky:

  • pracovný pomer na dobu určitú od 6.9.2021 do 31.8.2022

  Požadovaná kvalifikácia (podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.)

  • požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.
  • minimálne stredoškolské vzdelanie (maturita + výučný list v odbore, DPŠ), alebo
  • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa príslušného odboru
  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa príslušného odboru

   Ďalšie požiadavky:

  • praktické zručnosti a vedomosti v odbore autoopravár mechanik, kuchár
  • prax v odbore,
  • znalosť práce s PC,
  • komunikatívnosť,
  • výučný list alebo maturitné vysvedčenie so zameraním autoopravár mechanik, kuchár.

  Forma odmeňovania:

  • V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 553/2003  Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  prílohy č. 4 k nariadeniu vlády č. 388/2018 Z.z.,

  Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
  • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
  • doklady o vzdelaní, príp. praxi, (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške),
  • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
  • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

   Termín podania žiadosti:

  Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením „Výberové konanie “ doručte osobne, príp. zašlite poštou na adresu školy v termíne do 31. augusta  2021 do 13.00 h. Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na výberové konanie. Výberové konanie sa uskutoční dňa  3. septembra 2021 o 10.00 h v budove školy.

  Adresa školy:    Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina

  Kontakt:           tel.: 0910 931065, 0910 931069     e-mail: sekretariat@sos-sv.vucpo.sk

 • OZNAM PRE RODIČOV O MOŽNOSTI DOBROVOĽNÉHO DOMÁCEHO SAMOTESTOVANIA ŽIAKOV

  Ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom stredných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.

  Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.

  Harmonogram pre realizáciu testovania domácimi antigénovými samotestami:

  Od 23. 8. 2021 do 26. 8. 2021 škola zistí záujem o domáce antigénové samotestovanie medzi rodičmi.

  Od 26. 8. 2021 škola požiada odbor školstva na okresnom úrade v sídle kraja o vydanie príslušného počtu balení samotestov. Jeden žiak má nárok na 1 balenie samotestov.·         

  Od 30. 8. 2021 škola vyzdvihne požadovaný počet balení samotestov na príslušnom odbore školstva okresného úradu v sídle kraja. Škola je povinná na vyžiadanie okresného úradu preukázať počet rodičov, ktorí prejavili záujem o antigénové samotestovanie. (napr. informáciou z EDUPAGE alebo eškoly).

   Od 31. 8. 2021 škola informuje rodičov o presnom dátume výdaja samotestov. Rodič pri preberaní samotestov škole podpíše „Odovzdávací a preberací protokol antigénových samotestov na domáce použitie a návod na použitie“, ktorým prehlási, že samotesty nebudú použité na iný účel ako na samotestovanie žiaka.

  Prosíme vás, aby ste prostredníctvom elektronického prihlasovania v aplikácii Edupage vyjadrili svoj záujem, resp. nezáujem o samotestovanie antigénovými testami do 26.08.2021 (štvrtok) do 12.00 hod.

  Žiak/zákonný zástupca prvého ročníka školy svoj záujem nahlási telefonicky, po kontaktovaní školou, alebo môže kontaktovať školu na tel. čisle: 0910 931 065

  Doporučujeme, aby ste využili túto možnosť získania antigénových testov na domáce použitie.

  Ďakujeme za pochopenie.

  Vedenie školy  

 • Sprievodca školským rokom

  Sprievodca školským rokom

  Sprievodca školským rokom 2021/2022 (bývalé Pedagogicko-organizačné pokyny) boli schválené ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislavom Gröhlingom.

  Prvá časť dokumentu obsahuje usmernenia k organizácii školského roka, ktoré je ministerstvo školstva povinné vydávať a sú pre školy záväzné. V druhej časti poskytuje základné informácie i odporúčania k výchovno-vzdelávaciemu procesu v školách a školských zariadeniach, ktoré nie sú právne záväzné.

  Sprievodca školským rokom je určený všetkým odborníkom participujúcim na výchove a vzdelávaní v pôsobnosti regionálneho školstva – pedagógom, riadiacim a odborným zamestnancom, samospráve, zriaďovateľom.

  Sprievodca nadobúda účinnosť 1. septembra 2021.

  Súbory na stiahnutie

 • Školský semafor v školskom roku 2021/2022

  Ministerstvo školstva vydalo manuál Školský semafor, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19. Všetky informácie spojené so začiatkom školského roka 2021/2022:

  Súbory na stiahnutie

 • Ponuka denného nadstavbového štúdia a externého pomaturitného štúdia

  Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, 069 01 Snina, http://zsssnina.edupage.sk

  školskom roku 2021/22 otvárame 2-ročné denné nadstavbové štúdium pre absolventov 3-ročných učebných odborov:

  • 6421 L spoločné stravovanie - pre absolventov  učebných odborov cukrár, kuchár, čašník, hostinský...
  • 3757 L dopravná prevádzka - pre absolventov učebného odboru autoopravár-mechanik

  a 2-ročné EXTERNÉ pomaturitné štúdium

  6332 Q daňové služby

  pre absolventov stredných odborných škôl 63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby (obchodná akadémia, hotelová akadémia, kozmetička a vizážistka, obchod  a podnikanie, nadstavbové štúdium - spoločné stravovanie, vlasová kozmetika...)

  Stupeň vzdelania: vyššie odborné vzdelanie – ISCED 5B (absolventský diplom s titulom „diplomovaný špecialista = DiS”)

  Pracovné uplatnenie absolventa:

  • zamestnanie s perspektívou zaradenia do stredných a vyšších riadiacich funkcií,
  • samostatné  vykonávanie poradenských služieb v získanom zameraní,
  • samostatné vykonávanie podnikateľskej činnosti v oblasti finančného poradenstva a účtovníctva po splnení požiadaviek na odbornú prax v súlade s platnou legislatívou.

  Prihlášky:  do 24. augusta 2021 (elektronická prihláška na stránkach školy)

 • Koniec šk. roka 2020/2021

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Koniec šk. roka 2020/2021.

 • Airsoft študentov SOŠ v Uliči

  Dňa 23.06. 2021 sa žiaci študijného odboru ochrana osôb a majetku SOŠ Snina zúčastnili akcie Airsoft Ulič. Tento adrenalínový šport simulujúci bojové situácie preveril strategické schopnosti našich študentov, tímového ducha a v neposlednom rade odhalil charaktery každého člena. Vedúci akcie JUDr. Marián Miško pripravil pre žiakov zaujímavé modelové situácie, pri ktorých všetci zažili nielen zvýšenie tepovej frekvencie, ale aj kopec zábavy. Karin Semufová prekvapila chlapcov ostrou muškou a odvahou a Jozef Bajus všetkých ohromil svojou vynaliezavosťou, keď sa ukryl v starej chladničke, kde ho nikto nenašiela. Všetci išli na hranicu svojich možností a preto im patrí obdiv a uznanie.  Po vyčerpávajúcom dopoludní sa všetci posilnili výborným guľášom, ktorým nás milo prekvapilo vedenie školy. Obedovali sme pod holým nebom v príjemnom prostredí obecného parku, kde sa nachádza aj mini galéria drevených kostolíkov. Spoločne sme si prezreli 12 miniatúr, ktoré patria do nášho národného kultúrneho dedičstva. Akciu hodnotíme ako vydarenú. Nechýbal adrenalín, zábava, dobré jedlo, kultúra, super počasie a hlavne perfektný kolektív.

  Ďakujeme, kolektív II.OM.

 • Koľko druhov cesta vieš, toľkokrát si človekom – súťaž zručností na SOŠ Snina

  Dňa 25.06.2021 sa konala každoročná súťaž žiakov druhého ročníka, zameraná
   na zručnosť, ktorú nadobudli vlastným úsilím počas praktického vyučovania za pomoci majstrov odborného výcviku.

  Úlohou bolo  zamiesiť  kvalitné cesto na domáce cestoviny, ktoré je stále preferované aj 
  v súčasnej gastronómii a zručne nakrájať na rôzne tvary ako tenké rezance, pološiroké rezance a fliačky. Hodnotil sa správny postup pri príprave cesta, jeho tuhosť a kvalita spracovania, hrúbka po vyvaľkaní, ako aj spôsob krájania, jeho tvar a konečná úprava pri dodržaní BOZP.

  Všetci žiaci úlohu splnili a komisia sa zhodla, že víťazom súťaže sa stal Andrej Gerboc,
  na druhom mieste sa umiestnil Dávid Halgaš a tretí skončil Matúš Uporský. Menovaní žiaci boli odmenení vecnými cenami. Víťazom blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v gastronómii

 • ŽIACKA SÚŤAŽ ZRUČNOSTÍ V ODBORE KUCHÁR NA SOŠ SNINA

  Majstri odborného výcviku pripravili pre žiakov 1. B 3-ročného odboru kuchár súťaž zručností, ktorá sa konala 18. júna 2021 v dielni praktického vyučovania. Praktickú zručnosť žiaci predviedli najmä pri krájaní povinnej zeleniny (zemiakov, mrkvy a cibule).

  Všetci žiaci splnili časový harmonogram a po ukončení súťaže 5-členná komisia objektívne vyhodnotila  a posúdila žiacke práce. Kritériá hodnotenia boli nasledovné: dodržanie BOZP, kvalita čistenia zeleniny, správna technika krájania zeleniny a najmä praktická zručnosť.

  Víťazom Súťaže zručností sa stala žiačka Barbota Kelešová, na druhom mieste sa umiestnila Ivana Telváková a na treťom mieste skončil žiak Vladimír Goga. Žiaci boli ocenení finančnou odmenou vo forme poukážok v hodnote 10€, 7€ a 5€ a vecnými cenami.

   Súťaže takého typu sú zároveň aj inšpiráciou pre neustále zlepšovanie sa žiakov, s čím úzko súvisí aj väčšia šanca uplatnenia sa na trhu práce. Cieľom súťaže bolo umožniť žiakom prezentovať svoje zručnosti a schopnosti. Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme im veľa chutí do kulinárskeho umenia.

 • Odborná exkurzia - hraničný prechod Ubľa

  Stredná odborná škola v Snine pripravila v rámci zážitkového vzdelávania (dňa 22.06.2021) pre svojich prvákov z odboru ochrana osôb a majetku odbornú exkurziu v Ubli s bohatým programom.  Počas obdivuhodnej prehliadky Oddelenia hraničnej kontroly policajného zboru Ubľa, bola  žiakom priblížená práca príslušníkov policajného zboru a rovnako boli sprístupnené mimoriadne zaujímavé priestory stálej služby, či  miestnosť pre dočasne zadržaných cudzincov.

  Ďalším bodom v programe bola návšteva hraničného prechodu Ubľa - Malyj Bereznyj, kde sa žiakom naskytla nezabudnuteľná príležitosť zblízka nahliadnuť na  výkon služby príslušníkov policajného zboru na úseku hraničného prechodu.  Počas prehliadky boli žiakom predstavené rôzne fascinujúce technické zariadenia, ktoré sa vyžívajú počas vykonávania kontroly pri prechode cez štátne hranice SR.

  V závere exkurzie pripravili skúsení psovodi fantastický program a doprali žiakom  zážitok  vyskúšať si prácu s cvičeným policajným psom.

  Aj touto cestou vyjadrujeme poďakovanie Riaditeľstvu hraničnej a cudzineckej polície Sobrance a Oddeleniu hraničnej kontroly PZ Ubľa  za ústretovosť a ukážky práce polície pri ochrane štátnej hranice.

 • Prešovský samosprávny kraj hľadá Naj online učiteľov PSK!

  Milá študentka, milý študent!

  Chceš sa poďakovať svojim kreatívnym učiteľom, ktorí dokázali zmeniť vyučovanie cez internet na nezabudnuteľný zážitok? Hľadáme naj online učiteľov, ktorí sa najlepšie vysporiadali s touto situáciou a dokázali aj naďalej zaujímavo a efektívne naučiť nové veci. Preto sme vytvorili špeciálnu kategóriu ocenenia NAJ ONLINE UČITEĽ. V rámci tej je naším zámerom oceniť prácu učiteľov, ktorí počas uplynulého „covidového“ školského roka vniesli do online vyučovania špeciálny, originálny, povzbudzujúci prístup k učeniu či inovácie a dokázali zmeniť vzdelávanie cez internet na úžasné dobrodružstvo.

  Nominácie (môže to byť aj viac nominácií) do súťaže NAJ ONLINE UČITEĽ PSK posielaš ty, študent! Informácie o súťaži nájdeš na weboch a sociálnych sieťach. Teda v online priestore.

  Nominácie na tých najpokrokovejších“ online učiteľov nám môžeš posielať najneskôr do 16. augusta 2021 do 23:59 hod. na email nominacie@vucpo.sk. Oceňovanie by sa malo uskutočniť v zmenšenom formáte na Úrade PSK v priebehu septembra 2021, resp. začiatkom októbra (5.10. – svetový deň učiteľov).

  Tešíme sa na tvoje nominácie.

  Podmienky k nominovaniu:

  Naj online učiteľ je potrebné posielať nominácie na emailovú adresu nominacie@vucpo.sk do 16. augusta 2021 do 23:59 hod. Do textu emailu je potrebné uviesť: meno nominovaného učiteľa, školu s adresou a zdôvodnením nominácie (Prečo nominuješ daného učiteľa. Čím ťa zaujal na hodinách a prečo boli jeho hodiny inovatívne, progresívne, zaujímavé, náučné, kreatívne a nezabudnuteľné. Pomôže Ti v tom návrh na ocenenie viď príloha). Ak máš k dispozícii zaujímavú dokumentáciu k danému učiteľovi, môžeš ju pripojiť do prílohy.

  Ďakujeme, že si nájdeš čas a budeš nominovať!

  S pozdravom Odbor školstva v Prešovskom samosprávnom kraji.

 • Žiaci SOŠ Snina na Kurze prežitia

  Žiaci tretieho ročníka študijného odboru ochrana osôb a majetku sa v dňoch od 15. – 17. júna zúčastnili Kurzu prežitia v Národnom parku Poloniny, ktorý je zároveň implementovaný do učebných osnov spomínaného odboru.

  Kurz prežitia preveril u študentov základné zručnosti prežitia v prírode, a to získavanie pitnej vody z dostupných zdrojov, založenie ohňa rôznymi spôsobmi, upozorňovanie signalizáciou v núdzi, prípravu vlastného prístrešku a samozrejmosťou bola orientácia v prírode.

  Počas troch dní mali možnosť naučiť sa základné vedomosti, ale aj zručnosti, ktoré sú potrebné na prežitie v prírode za akýchkoľvek podmienok. Žiaci riešili možné krízové situácie, ktoré môžu nastať v lese, precvičovali si improvizovanú prvú pomoc, topografiu a absolvovali aj streleckú prípravu. Cieľom kurzu je najmä to, aby sa študenti naučili všetko potrebné na prežitie v prírode v našich zemepisných podmienkach.

  Počas trojdňového kurzu navštívili vojenský cintorín v Topoli, vodnú nádrž Starina a absolvovali pochod k Arpádovej línii v Uliči a k štátnej hranici. Okrem iného mali prehliadku Horskej služby a Oddelenia hraničnej polície  v Zboji, kde sa zúčastnili prednášky. Študenti si vyskúšali zlaňovanie, transport zranených pomocou lana, policajnú techniku, jazdu na štvorkolke a iných terénnych vozidlách. Nesmieme zabudnúť na náročnú túru na Jarabú skalu a vrch Ďurkovec, ktorá preverila ich fyzické schopnosti.

  Vo štvrtok 17. júna bol kurz oficiálne ukončený súťažou na prekážkovej dráhe a najlepší študenti boli ocenení sladkou odmenou, ktorá im po náročných dňoch padla vhod. Pedagogický dozor JUDr. Marián Miško a Mgr. Slavomír Štofik skutočne naplno využili tri dni a študenti odchádzali domov unavení, no s množstvom zážitkov a spomienok, ktoré im zaiste navždy utkvejú v pamäti.

  Cieľom kurzu prežitia nebolo len prežiť v ťažkých podmienkach. Naši žiaci počas troch dní utužili kolektív triedy, upevnili staré priateľstvá a dobehli to, čo počas dištančného vyučovania zameškali. Večerný voľný čas trávili spoločne pri ohni, kde nechýbala opekačka, spoločenské a športové hry, hudba a zábava.

  Stredná odborná škola v Snine ďakuje príslušníkom PZ v Humennom v Obvodnom oddelení PZ Snina, pôsobnosť oddelenia v obci Zboj, NP Poloniny, pani Mgr. Ivete Buraľovej, pracovníkom Horskej záchrannej služby Poloniny – Zboj a LPM Ulič za pomoc a spoluprácu pri organizácii Kurzu prežitia študentov tretieho ročníka študijného odboru ochrana osôb a majetku.

 • Účelové cvičenie študentov SOŠ Snina

  V dňoch 9. – 10. júna žiaci prvých a druhých ročníkov absolvovali účelové cvičenie, ktoré sa uskutočnilo na Sninských rybníkoch. Pre žiakov boli pripravené 4 stanovištia. Študenti si vyskúšali streľbu zo vzduchovky a airsoftovej pištole, pri topografickom stanovišti sa dozvedeli niečo o orientácii v prírode a vyskúšali si prácu s buzolou. Precvičili si poskytovanie prvej pomoci a boli oboznámení s rôznymi hraničnými situáciami, v ktorých sa môžu ocitnúť pri záchrane života. V rámci civilnej ochrany sa študenti dozvedeli rôzne scenáre živelných katastrof a aj to, ako postupovať, ak sa nejaká udeje.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Snina
  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
  sekretariat@sos-sv.vucpo.sk
  ekonom@sos-sv.vucpo.sk
  riaditel@sos-sv.vucpo.sk

 • sekretariát: 0910 931 065
  ekonomický úsek: 0910 931 069
  ubytovanie: 0910 931 067
  stravovanie - vedúca jedálne: 0910 931 066
  školský internát : 0940 659 291
  riaditeľ: 0907 996 915

Fotogaléria