Navigácia

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

Vám ponúka tieto študijné a učebné odbory

 

21 Stredná odborná škola                             Zriaďovateľ:

Sládkovičova 2723/120                      Prešovský samosprávny kraj

069 01 Snina                                      Námestie mieru 2 01.09.2002

 080 01 Prešov

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradilo 

nový študijný odbor 9245 M ochrana osôb a majetku 

do zoznamu študijných a učebných odborov pre Strednú odbornú školu v Snine od 1.septembra 2017

Forma štúdia: denné štúdium pre absolventov základnej školy

Uplatnenie absolventov:

 • v súkromných bezpečnostných službách
 • obecná polícia
 • štátna polícia
 • železničná polícia
 • colná správa
 • bezpečnostné agentúry
 • hasičský a záchranný zbor
 • možnosť ďalšieho štúdia na vyšších odborných a vysokých školách

 

Podmienky prijatia:

 • úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy (výsledky štúdia a testovania žiakov)
 • overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania ( psychotesty, fyzická výkonnosť)

 

UČEBNÉ ODBORY

2964 H cukrár

6445 H kuchár

6456 H kaderník

2487 H 01 autoopravár – mechanik

2487 H 02 autoopravár – elektrikár

2423 H nástrojár

2433 H obrábač kovov

6460 H predavač

6489 H hostinský, hostinská

3355 H stolár

2954 H mäsiar

 

ŠTUDIJNÉ ODBORY

6317 M obchodná akadémia

6362 M kozmetička a vizáţistka

6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu

4210 M 02 agropodnikanie – poľnohospodárske služby

4210 M 11 agropodnikanie – agroturistika

 

NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM

3757 L dopravná prevádzka

6421 L spoločné stravovanie

6426 L vlasová kozmetika

2982 L 01 potravinárska výroba – mäsová a údenárska výroba

2982 L 02 potravinárska výroba – pekárska a cukrárska výroba

2675 L 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia

2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení

2414 L 02 strojárstvo – obrábanie materiálov

4526 L mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

6411 L prevádzka obchodu

 

POMATURITNÉ ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM

6332 Q daňové služby - vyššie odborné štúdium

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Snina
  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
 • +421 577623309, 7622493
  Fax: +421 577580391

Fotogaléria